Hjem
Utdanning
Masteremne

Organisk massespektrometri

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeKJEM333
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Emnet undervisast på engelsk dersom engelskspråklige studentar melder seg til emnet.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master/PhD

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår. Emnet går siste gang vår 2020
Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Masterstudentar har fyrsteprioritet på emnet.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet samanfattar metodar og teknikkar innan massespektrometri. Ulike typar instrument og bruken av instrumenta blir samanlikna. Systematisering av fragmentering vil bli drøfta og tolking av spektra vil bli vektlagt. Strukturfastsetting av kompliserte og polyfunksjonelle molekyl blir illustrert.Praktiske øvingar demonstrerer ulike teknikkar innanfor massespektrometri.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • Skal ha brei kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar innanfor MS
 • Skal ha kunnskap om fagområdets eigenart og plass i samfunnet

Ferdigheiter

Studenten:

 • Kan samanlikne metodar og teknikkar innan massespektrometri
 • Kan gjere val av rett metode og teknikk basert på molekyleigenskapar og formål med analysa
 • Kan identifisere og samanlikne fragmenteringsmekanismar.
 • Kan tolke spektra av mono- og polyfunksjonelle organiske sambindingar.
 • Kan trekkje konklusjonar om ukjente strukturar på basis av deira massespektra.

Krav til forkunnskapar

KJEM110, KJEM130

Tilrådde forkunnskapar

KJEM120, KJEM123, KJEM131 og KJEM210.

Studiepoengsreduksjon

K333: 6stp, KJEM233: 10stp.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar og laboratoriekurs.

Forelesning: 4 timar per veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Labøvingar med labrapport. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 5 påfølgande semester.

Obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet.


Godkjend HMS II-kurs. Dersom du ikkje har godkjend HMS II-kurs ved Kjemisk institutt, UiB frå tidlegare, må kurset takast same semester i forkant av undervisninga. Meir om HMS II-kurset på adresse: http://www.uib.no/kj/55871/obligatorisk-hms-kurs

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen (4t).

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semester utan undervisning er det eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@kj.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her: Studierettleiar@kj.uib.no

Tlf 55 58 34 45

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.09.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  12.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted