Hjem
Studentsider
Masteremne

NMR-spektroskopi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket
Masterstudentar har fyrsteprioritet på emnet.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gjev ei enkel innføring i grunnleggande NMR-teori og ei grundig innføring i praktisk moderne puls/FT NMR-spektroskopi for væskefase. Oppsett, dataopptak og analyse av ei rekke standard 1- og 2-og 3- dimensjonale eksperimenter, som er relevante for organisk kjemi og molekylærbiologi, blir gjennomgått i praktiske øvingar på eit moderne NMR-laboratorium. Teorien for dei tilhøyrande pulssekvensane vil også bli gjennomgått.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om og kan definere og forklare sentrale omgrep, teoriar, problemstillingar og modellar som vert anvendt i grunnleggjande NMR-teori.

Ferdigheitar

Studenten

 • kan oppdatere sin kunnskap innan NMR
 • Kunne analysere og forstå NMR-pulssekvensar ved bruk av grunnleggjande NMR-teori
 • beherskar relevante faglege verktøy og teknikkar innan dataopptak og tolking av NMR-spektre
 • kan ta opp grunnleggjande 1- og 2-dimensjonale eksperiment på eit moderne NMR-spektrometer.
 • kan prosessere og tolke 1- og 2-dimensjonale NMR-spektra av organiske sambindingar.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kjennskap til korleis programmering kan effektivisere opptak og anayse av NMR-data

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

KJEM230/KJEM235. Forkunnskapar i fysikk kan vere nyttige.

Studiepoengsreduksjon

K304: 10 stp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, laboratoriekurs og kollokvier

Forelesningar: 2 timer pr veke i 13 veker

Labkurs: 2 timer pr veke i 10 veker

Kollokvier/labførebuing: 2 t per veke i 13 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på laboratoriekurs samt laboratorieførebuande førelesningar med enkel journal /gyldig i 5 påfølgjande semester).


Obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet.

Godkjend HMS II-kurs (vidaregåande HMS-kurs). Dersom du ikkje har godkjend HMS II-kurs ved Kjemisk institutt, UiB frå tidlegare, må kurset takast same semester i forkant av undervisninga. Meir om HMS II-kurset på adresse: http://www.uib.no/kj/utdanning/obligatorisk-hms-kurs

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen (4t). Laboratoriekurs tel 20 % av karaktergrunnlaget

Utfyllande eksamenreglar.

For studentar med godkjent laboratoriekurs frå 2021 eller tidlegare utgjer avsluttande eksamen heile karaktergrunnlaget.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Trekkfrist
  15.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.05.2023