Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emne i NMR-spektroskopi

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master og ph.d.

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet vil variere litt frå gong til gong, men vil kvar gong ha hovudvekt på ei innføring i teorien for moderne puls NMR-spektroskopi i væsker, og først og fremst produktoperatorteori for førsteordens spinnsystem i ein- og to-dimensjonale homo- og heteronukleære pulseksperiment. Pulssekvensdiagram, fasesykling, gradientseleksjon og koherensoverføringsvegar vert gjennomgåtte. Produktoperatorteorien gjer det mogleg å analysera og forklara ei rekkje viktige pulseksperiment som ein ikkje kan med den enkle vektormodellen frå KJEM351. For dei pulssekvensane som krev det, tek kurset også med ei grundigare handsaming av nokre utvalde tema. Høvelege simuleringsprogram blir brukte til å illustrera dei teoretiske prinsippa og for å gjera det mogleg å bruka produktoperatorar i praksis.

Krav til forkunnskapar

KJEM351 eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

KJEM221, MAT102, MAT121 eller tilsvarande. KJEM220 er også nyttig.

Studiepoengsreduksjon

KJEM306: 10 stp.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Kollokvium/ 2 timar pr veke i 15 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A - F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringsystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Institutt

Kjemisk institutt

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon