Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjemididaktikk

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeKJEMDID220
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/master

Undervisningssemester

Haust og vår. Emnet går over to semester, 10 sp haust og 5 sp vår. Oppstart kun om hausten.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek opp kjemien sin eigenart samanlikna med dei andre realfaga og kva konsekvensar han medføra for elevane sin læring. Vi ser på eksemplar for korleis kjemisk tenking har utvikla seg og korleis dette kan brukast i undervisninga. Emnet drøftar ulike arbeidsformar som til dømes presentasjon av fagstoff, forsøk, diskusjonar i heilklasse eller i gruppa, bruk av modeller og modellering og oppgåveløysing. Bruk av læreplanen og læremidlar for planlegging av undervisninga og ulike vurderingsformar blir diskutert.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har brei kunnskap om korleis tenking i kjemi har utvikla seg
 • har avansert innsikt i ulike måtar å fremje elevaktiv læring på

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere kompetansemål i læreplanen og omsetje læreplanmål til undervisningsopplegg
 • kan anvende sentrale taksonomiar og prinsipp for summativ og formativ vurdering tilpassa kompetansemål og elevgruppa

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte sentrale utfordringar i kjemiundervisninga med kollegaer og bidra til fagdidaktisk utvikling
 • kan analysere egen og andres undervisning og grunngi val av ulike metodar

Krav til forkunnskapar

Emnet skal normalt tas parallelt med langpraksis i lektorprogrammet i 7. og 8. semester. For å kunne starte langpraksis må man ha bestått minimum 150 sp blant emnar som inngår i programmet, der minimum 20 sp må være fagdidaktikk/ pedagogikk.

Tilrådde forkunnskapar

NATDID210 og minst 40 sp i kjemiemnar

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om studierett på lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Arbeids- og undervisningsformer

40 timar (forelesing og seminar)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Fire obligatoriske oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til skulepraksis eller forelesingstema

(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

For å kunne ta eksamen i KJEMDID220 må normalt emnet praksis være bestått.

Vurderingsformer

Mappe med innleveringar i begge semester

I mappen inngår det 4 deler som i ett tilfelle består av to korte tekster. Alle danner til sammen vurderingsgrunnlaget:

1. drøfting av 2 pensumtekster (1-2 sider hver)

2. analyse av en undervisningsvideo (ulike kilder: TIMSS video, nettkilder; struktur til timen og drøfting av ulike kvalitetsaspekt på 2-3 sider)

3. enten: drøfting av en praktisk aktivitet med vurdering av utbytte (inkludere rapport) (2-3 sider) eller: analyse av en prøve med minst to besvarelser (gjerne en god en svak en, 2-3 sider)

4. prosjekt, planlegging og utprøving av en undervisningssekvens (kan avstemmes med ped, opp til 4000 ord)

Det er ønskelig at mappen inneholder ulike versjoner av de enkelte tekstene for å vise hvordan kunnskapene og innsikt i kjemididaktikk har utviklet seg gjennom kurset og ved hjelp av tilbakemeldinger. Progresjon skal tydeliggjøres gjennom å referere tilbake til tidligere arbeider hvis de har en tematisk tilknytning.

Studentene får velge rekkefølgen av innleveringene selv, men det blir gitt anbefalinger. Dette tar hensyn til at emnet går over to semestre og at noen av innleveringene er knyttet til praksis, mens andre kan utføres uavhengig av undervisningen og/eller praksis.

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Lærarutdanningsutvalet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskapelege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.

Institutt

Kjemisk institutt

Kontakt

Spørsmål knyttet til obligatorikk og vurdering kan rettes til studieveileder@kj.uib.no. For øvrige spøsmål, kontakt studieveileder.laerer@mnfa.uib.no.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Dato
  05.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.05.2022, 14:00
  Trekkfrist
  01.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen