Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

BA 1 "Pure Red Color, Pure Yellow Color, Pure Blue Color"

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-TEO-118
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Vi tenker i forskjeller. Dette er grunntanken for lingvistikken og dens grunnlegger Ferdinand de Saussure og ett av

perspektivene til litteraturteoretikeren og kritikeren Viktor B Sjklovskij som det refereres til i oppslagsverket «Art Since

1900» (side 35). «Kunst er tenking i bilder», skriver Sjklovskij i essayet «Kunsten som grep». Hans teori om

«underliggjørelse» (ostranenie) som dikterisk virkemiddel inspirerte kunstnere langt utenfor Russlands grenser.

Det samme gjorde kunstneren og konstruktivisten Aleksandr Rodchenko i 1921 med bildet som får stå som et

nøkkelverk for denne uken: «I reduced painting to its logical conclusion and exhibited three canvases: red, blue, and

yellow. I affirmed: It¿s all aver. Basic colors. Every plane is a plane, and there is to be no more representation. » (se

¿Art Since 1900¿ side 178). Med dette bildet, denne «ikoniske gesten» hadde maleriet nådd den absolutte sannhet.

Det var slutt, hevdet Rodchenko, likevel ser vi at spillet fortsetter. Hva er sannheten i kunsten?

Forholdet mellom tanke og kunst hører fortsatt til blant grunnlagsproblemene innenfor estetisk forskning. Vi har

allerede (i Teoriuke I) vært inne på Platons skepsis mot kunsten som vei til filosofisk innsikt og Aristoteles som gikk

imot sin læremester når han hevdet at filosofi og kunst måtte forstås som likeverdige veier til kunnskap. I dag snakker

vi gjerne om kunstverket som noe «tankevekkende». Det kan bety flere ting, som at kunstneren har noe på hjertet

som skal formidles eller at bildet byr seg frem som et objekt for refleksjon. En formalistisk-strukturalistisk tilnærming innebærer at det er i «kunstverket selv» tankeprosessen forgår. En spesiell form for tenking som ikke uten videre lar

seg redusere til kunstnerens budskap eller intensjoner. Kunsten blir forstått som noe «anti-mimetisk», anti-naturlig,

anti-virkelig. «Det er slik kunsten ser ut når den vender ryggen til naturen» skrev kritikeren Rosalind Krauss i sitt

berømte essay om «Rutenett» fra 1969. Hun så en tendens hvor kunsten begynte å trekke seg bort fra virkeligheten

og lukke seg inne i serieproduksjoner og repetisjoner. Gir det fremdeles mening å snakke om «originalitet» i

samtidskunsten?

Aktuelle navn: Ferdinand de Saussure, Rosalind Krauss, Roland Barthes, Roman Jacobson, Claude Levi-Strauss, Mary

Douglas, russisk formalisme, kubisme.

Læringsutbyte

Styrking av den faglige observasjonsevnen. Utvikle bruken av teori i kunstfagene. Relevante tema til diskusjon i

Teoriuke 2: Det er ingenting utenfor verket! Rammen er bildets viktigste grense. Er det mulig å leve seg inn i kunsten

100% uten å svikte verden? («Looking is political») Vi ser nærmere på bruken (ikke bare forklaringer) av begreper som

autentisitet, formalisme, semiotikk og fenomenologi.

Krav til forkunnskapar

Forkunnskaper som i teoriuke 1: kjennskap til resonnementer, presentasjoner og eksempler fra oversiktsverket "Art

Since 1900" (Foster, Krauss, Bois og Buchloh) vil være en fordel.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Arbeidsform (gjennomgående i hele teoriprogrammet): Forelesninger, galleri- og museumsbesøk, gruppediskusjoner og

presentasjoner («Theory workshops»).

NOTE: 50% of the lectures will be held in English. Discussions in both Norwegian and English.