Hjem
Studentsider
Årsstudium

Læringsprosessar

 • Studiepoeng0
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeKOPRA102
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Praksisskular og UiB

Mål og innhald

Emnet skal øva studentane i å reflektera over undervisning i skulen ut frå pedagogisk og fagdidaktisk perspektiv. Studentane skal i hovudsak følgje undervisning i det dei har som fag1 i 5LU. Dei skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning. Vidare skal dei sjølve planleggje og gjennomføre minst ein læringsaktivitet med ein klasse eller ei gruppe elevar. Studentane skal også utdjupe observasjonsferdigheitene sine og få øving i intervju som metode.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan:

 • har kunnskap om displinfaglæraren sine ulike roller og arbeidsoppgåver
 • har kunnskap om undervisning og læring og kan sjå dette i lys av praksis, og pedagogisk og fagdidaktisk teori.

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • kan planleggje og gjennomføre korte læringsaktivitetar med elevar.
 • kan ha faglege samtalar om fag og pedagogikk med elevar og lærerar.
 • kan nytte observasjon og intervju som metode i ulike settingar i skulen for bruk i eige utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kan reflektere over undervisningsmessige utfordringar i lys av praktiske døme.
 • kan delta i skulesamfunnet og kommunisere med elevar og lærar.

Krav til forkunnskapar

KOPRA101

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen 

Krav til studierett

Ein må ha studierett på eit av UiB sine lektorutdanningsprogram.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praksis vert gjennomført både på campus og ved ein praksisskule.
 • MN-studentar: Totalt 7 praksisdagar. I skulen: 5 dagar. Forarbeid: 1 dag. Etterarbeid: 1 dag
 • HF-studentar: Totalt 8 dagar. I skulen: 5 dagar. Forarbeid: 1 dag. Etterarbeid: 1 dag. Refleksjonsoppgåve: 1 dag
 • SV-studentar: Totalt 8 dagar. I skulen: 5 dagar. Forarbeid: 1 dag. Etterarbeid: 1 dag. Refleksjonsoppgåve: 1 dag

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • 100 % oppmøte i praksis inkludert for- og etterarbeid.
 • Gjennomføre og planleggje minst éin læringsaktivitet
 • Gjennomføre eit intervju med ein elev/lærar.
 • Loggføring for alle praksisdagar.
 • Obligatoriske arbeidskrav i KOPRA102 er berre gyldige i eit semester.

Vurderingsformer

Praksis

Vurdering av deltaking og gjennomføring av minst ein læringsaktivitet i praksis vert gjort av rettleiar i skulen.

Vurdering av studenten sin faglege refleksjon over erfaringar frå praksis vert gjort av fagdidaktikarar og pedagogar ved UiB.

Karakteren vert fastsett på grunnlag av ei samla vurdering av punkta over.

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Det humanistiske fakultet

Det samfunnsvitskapelege fakultet 

Administrativt ansvarleg

Lektorsenteret

Kontakt

Kontakt administrasjonen på lektorpraksis@uib.no

Eksamensinformasjon