Hjem
Studentsider
Årsstudium

Planlegging og evaluering av undervising

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

Ingen

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Praksisskular og UiB.

Mål og innhald

Emnet skal gje erfaring med undervisning sett frå eit pedagogisk og fagdidaktisk perspektiv. Emnet skal gje innblikk i kva rolle læremiddel og læreplanar speler i undervisninga, og tilhøvet mellom undervisning og læring.

Studentane skal planleggje, prøve ut og evaluere aktivitetar i faga sine med utgangspunkt i læreplanar, og vere i stand til å reflektere over eigen praksis.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har kunnskapar om yrkesetiske problemstillingar
 • har kunnskap om bruken av ulike typar læremiddel.
 • har kunnskap om vilkår og føresetnadar for elevane si læring i fag.

Ferdigheter:

Studenten kan

 • planleggje, gjennomføre og evaluere ei undervisningsøkt med utgangspunkt i læreplan og kompetansemål i faget.
 • kritisk vurdere bruken av ulike typar læremiddel i forskjellige læringskontekstar.
 • nytte informasjon henta inn gjennom ulike undersøkingar til å reflektere over eiga undervisning og elevane si læring i fag.

 Generell kompetanse:

Studenten:

 • kan reflektere over korleis læremiddel og læreplanverk set rammer for undervisning og korleis dette verkar inn på lærarrolla og elevane si læring

Krav til forkunnskapar

KOPRA101 og KOPRA102

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Studiepoengsreduksjon

Ingen 

Krav til studierett

Ein må ha studierett på eit av UiB sine lektorutdanningsprogram.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning
 • MN-studentar: Totalt 7 dagar. I skulen: 5 dagar. Forarabeid: 1 dag. Etterarbeid: 1 dag.
 • HF-studentar: Totalt 12 dagar. I skulen: 8 dagar. Forarbeid: 1 dag. Etterarbeid: 1 dag. Temaseminar: 2 dagar.
 • SV-studentar: Totalt 12 dagar. I skulen: 8 dagar. Forarbeid: 1 dag. Etterarbeid: 1 dag. Temaseminar: 2 dagar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • 100 % oppmøte i praksis. Sjå arbeids- og undervisningsformer, over.
 • Planleggje, gjennomføre og evaluere to til fire undervisningsøkter med ein klasse.
 • Loggføring for alle praksisdagar.
 • Obligatoriske arbeidskrav i KOPRA103 er berre gyldige i eit semester.

Vurderingsformer

Praksis

Vurdering av deltaking i praksis og gjennomføring av undervisningsøktene vert gjort av rettleiar i skulen.

Vurdering av studenten sin faglege refleksjon over erfaringar frå praksis vert gjort av fagdidaktikarar og pedagogar ved UiB.

Karakteren vert fastsett på grunnlag av ei samla vurdering av punkta over.

Hjelpemiddel til eksamen

.

Karakterskala

Greidd/Ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust. 

Litteraturliste

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Det matematisk-naturvitskapelege fakultet

Det humanistiske fakultet

Emneansvarleg

Lektorsenteret

Administrativt ansvarleg

Lektorsenteret

Kontakt

Kontakt administrasjonen på lektorpraksis@uib.no

Eksamensinformasjon