Hjem

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Skolekorpsleiing

Beskrivelse

Kurset i skolekorpsleiiing omfattar dirigerings- og instruksjonsteknikk, pedagogikk, administrativ leiing og metodikk. Ein vil få kunnskap om korleis ein leier eit skulekorps, vel repertoar og instruerer øvingar og konsertar.

Sjå emnebeskrivelsen for meir detaljert omtale av opptak, mål og innhald, læringsutbyte og vurderingsformer (eksamen).

Målgruppe

Personar med musikkfagleg bakgrunn og særleg interesse for å leie skolekorps. Emnet er aktuelt for personar som allereie leier eit skolekorps , som ønskjer djupare refleksjon og å betre og utvikle ferdigheitene sine.

Undervisning

Kurset går over to semester med studiestart i haustsemesteret og eksamen i vårsemesteret. Undervisninga er lagt til fire helgesamlingar i løpet av studiet, normalt to samlingar i semesteret.

Vurdering / eksamen

Eksamen består av to delar som vert vekta likt.

1) Praktisk direksjon: 15 - 20 minuttar med innstudering med eit skolekorps.
2) Ei skriftleg oppgåve om drift av skolekorps som tema. Innleveringsfrist.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Studenten må ha leiaransvar/dirigere eit eige korps.

Emnet har begrensa plass. Dersom det er fleire kvalifiserte søkjarar som vil ta emnet enn det er ledige plassar, vil søkjarane bli prioriterte slik:

1. Søkjarar med bachelor med 60 studiepoeng musikk

2. Søkjarar med anna relevant utdanning på høgskolenivå

Kurset omfattar sjølvstudium og dei som tek dette kurset må ha leiaransvar/dirigere eit eige skolekorps som dei kan øve med i dei to semestra emnet har undervisning.

Du lastar opp eventuell naudsynt dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:
UiB Videre
55 58 20 40 / videre@uib.no

Spørsmål om fagleg innhald i kurset:
Griegakademiet

Tlf: 55 58 69 55 / 55 58 69 71
korpsledelse@uib.no


Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Utøvande prøve og skriftleg oppgåve

  • Eksamensdel: Utøvande prøve

  • Eksamensdel: Skriftleg oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs