Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kultur- og kunsthistorie i antikken

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

 Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

 Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje oversyn over kunst, arkitektur, visuell kultur og byplanlegging frå antikken. Det historiske fokuset er særleg på den gresk-romerske kunsthistoria frå oppkomsten til dei greske bystatane til og med det romerske imperiet i seinantikken (tidleg kristen/tidleg bysantinsk periode). Arkitektonisk og visuell kultur frå forhistorie, og særleg dei tidlege høgkulturane i t.d. Egypt og Mesopotamia, vil òg kunne trekkast inn. I undervisninga vil ein sette konkrete verk inn i fleire kontekstar, og diskutere dei ut frå historiske, kulturelle, estetiske, tekniske, ikonografiske, religiøse og teoretiske perspektiv. Sidan kunstverk og monument frå antikken ofte er svært fragmentariske og nokre gonger berre kjende i litterære skildringar, legg ein i teoriundervisninga særleg vekt på kritisk bruk av arkeologiske og litterære kjelder

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Kandidaten

- har brei oversikt over kunst, arkitektur og visuell kultur frå antikken

- har og kjennskap til dei viktigaste problemstillingar, metoder og analytiske verktøy som vert nytta i studiet av kunsthistoria i antikken.

- har grunnleggande kunnskaper i kritisk bruk av arkeologiske og litterære kjelder i studiet og rekonstruksjon av kunstverk og monument frå antikken.

- har kjennskap til ulike forskingstradisjoner i studiet av den antikke kunsthistoria

- har grunnleggjande føresetnader for sjølvstendig fordjuping i kunst, arkitektur og visuell kultur frå antikken.

Ferdigheiter:

Kandidaten

- kan nytte ei vitskapeleg tilnærming i diskusjonar om kunst, arkitektur og visuell kultur frå antikken.

- kan vise geografisk tilhøyring og datere ulike kunstverk frå antikken.

- kan uttrykke seg i eit fagspråk om kunsthistoria i antikken.

Generell kompetanse:

Kandidaten

- har innsikt i etiske spørsmål innafor forskning, formidling, forvaltning og internasjonal handel med kunstverk frå antikken.

- kan formidle sentralt fagstoff i den antikke kunsthistoria skriftleg og munnleg.

- kan utveksle eigne synspunkt og erfaringar med dei som har den same eller liknande faglege plattforma i ei høgare utdanning med tilsvarande innføringsemne i den antikke kunst- og kulturhistoria.

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 Gode leseferdigheter i engelsk er tilrådde forkunnskapar.

Studiepoengsreduksjon

 KUN 121: 10 stp, KUN111: 15 stp, KUN101: 10 stp.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen. Personar utan studierett kan søkje Det humanistiske fakultet om å få gå opp til særskild eksamen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisinga blir gitt som førelesingar (normalt 12-14 dobbelttimer) og seminar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan vere aktuelt vil studentane får informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i gruppeundervising med førebudd munnleg innlegg eller førebudd opposisjon er obligatorisk. Studentane må møte på minst 75% av gruppeundervisinga.

Pga. koronasituasjonen vil kravet om oppmøte til undervisninga ikkje bli handheva våren 2021. Vi oppmodar likevel studentane til å følgje undervisninga i størst mogleg grad.

Vurderingsformer

Sju dagars heimeeksamen. Oppgåva skal ha eit omfang mellom 3500-4000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje relevant

Karakterskala

 A-F

Vurderingssemester

Vår. Det er òg eksamen tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Litteraturlister finn du på uib.no under det einskilde emnet. Lista vil vere klar innan 01.06 / 01.12 for det komande semesteret.

Emneevaluering

 Evaluering blir gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for kunsthistorie.

Emneansvarleg

Fagmiljøet i kunsthistorie.

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.05.2021, 13:00
  Innleveringsfrist
  27.05.2021, 13:00
  Trekkfrist
  05.05.2021
  Andre opplysninger
  Dersom heimeeksamensperioden spenner over offentlege fridagar nemnt i § 5.1 (3), skal desse dagane ikkje reknast som del av eksamensperioden.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen