Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Samtidas kunst, arkitektur og visuelle kultur

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeKUN146
 • Talet på semester1
 • Språk Norsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

 Haust

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Det blir ikkje tilbode undervisning eller vurdering i KUN146 hausten 2020.

Emnet gjer eit oversyn over sentrale verk og diskusjonar knytta til biletkunst, arkitektur og visuell kultur i tida etter 1970. På biletkunstens område dekker emnet tema i spennet frå ny-avantgardiske kunstretningar, konseptualisme, utviklinga av multimediale kunstpraksisar, tilhøvet mellom estetikk og politikk, til framveksten av ein global kunstscene, og på arkitekturfeltet gir emnet ei innføring i arkitektur i spennet frå moderne, postmoderne og til notidas arkitekturformer. Undervisninga legg vekt på å utforske samanhengen mellom sentrale estetiske uttrykk, teoretiske omgrep og dei kulturelle omstende biletkunst, arkitektur og visuell kultur veks fram i.

Val av tematiske tyngdepunkt kan variera frå semester til semester.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter å ha fullført emnet har studentane

 • kunnskap om dei viktigaste tendensane i vestleg biletkunst, arkitektur og visuell kultur etter 1970.
 • kjennskap til teoretiske problemstillingar som er relevante i studiet av samtidas kunst.
 • grunnleggjande kunnskap i kritisk bruk av kjelder i studiet av samtidas kunstdiskurs og estetiske uttrykk.
 • grunnleggjande føresetnader for å fordjupe seg sjølvstendig i estetiske uttrykk frå perioden etter 1970.

Ferdigheiter 

Etter å ha fullført emnet kan studentane

 • analysere kunstverk frå perioden med utgangspunkt i relevant litteratur.
 • gjere greie for viktige tendensar, kunstnerskap, teknikkar og teoretiske omgrep knytta til kunst etter 1970.
 • identifisere og presentere viktige kritiske og teoretiske posisjonar i den kunsthistoriske litteraturen som omhandlar perioden.
 • plassere den vestlige kunstproduksjonen i åra etter 1970 i ein historisk og politisk kontekst.
 • uttrykke seg i fagleg språk og nytte ei vitskapeleg tilnærming i diskusjonar om kunst, arkitektur og visuell kultur frå tida etter 1970.

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet kan studentane

 • formidle sentralt fagstoff i frå samtidas kunsthistorie munnleg og skriftleg.
 • gjere greie for, og aktivt nytte analytiske og teoretiske omgrep som er sentrale for å forstå samtidas visuelle kultur.
 • nærme seg samtidas kunst og kulturfelt frå ein fagleg informert ståstad, og utveksle eigne synspunkt og erfaringar med aktørar med liknande kompteanse.

ha eit visst grunnlag for å kunne arbeide sjølvstendig med problemstillinger knytta til samtidas kunst og kultur.

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

 Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt som førelesingar (normalt om lag 12 -14 dobbelttimar) og seminar. Seminarundervisninga er ca 8 t pr gruppe. Dersom ressurssituasjonen tillet det, kan seminarundervisinga utvidast. Deltaking på seminar er obligatorisk (75 %)

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan vere aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Obligatorisk seminardeltakelse (75 %)

Vurderingsformer

Eksamen er ein 7 dagars heimeeksamen over eitt av tre oppgitte emne . Den skriftlege oppgåva skal ha eit omfang på om lag 3500-4000 ord.

Karakterskala

 Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav

Litteraturliste

 Pensum er på om lag 1000 sider.

Emneevaluering

 Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for BAHF-KUN

Institutt

 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no