Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kunstane i antikken og mellomalderen og den klassiske tradisjonen

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeKUN250
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk/skandinavisk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ei tematisk og historisk fordjuping i antikken og/eller mellomalderen si kunsthistorie og/eller i den klassiske tradisjonen i seinare kunst og visuell kultur. Bacheloroppgåva kan ta utgangspunkt i konkrete døme på kunstverk, arkitektur og visuell/materiell kultur eller eit teoretisk problem.

Det kronologiske og tematiske tyngdepunkt vil variere frå semester til semester.

Studiet tar opp tema som kunsten sin funksjon, kunst og religion og kunsthistoriske tradisjonar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har ei fordjuping innanfor kunsthistoria i antikken eller mellomalderen eller den klassiske tradisjonen fram til vår tid
 • har kunnskap om forskingstradisjonar innanfor fordjupingsemnet

Ferdigheiter

Studenten

 • kan reflektere kritisk i høve til estetiske og teoretiske spørsmål
 • kan nytte relevante faglege tilnærmingsmåtar til å tolke kjende og ukjende verk og drøfte kunsthistoriske problemstillingar

Generell kompetanse

Studenten

 • skal gjennom bacheloroppgåva ha oppnådd røynsle med å jobbe med eldre kunsthistorisk materiale
 • kan framstille fagstoff frå eldre kunsthistorie på sjølvstendig vis både skriftleg og munnleg

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

KUN105 og KUN107.

Studiepoengsreduksjon

Emnet kan overlappe (15 studiepoeng) med KUN251 og KUN253. Kontakt studierettleiar for meir informasjon.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisinga blir gitt som førelesingar eller seminar og vil normalt ha eit omfang på rundt 30 timar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan vette aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må møte på minst 75% av undervisinga.

Det er obligatorisk å levere utkast til bacheloroppgåva til rettleiing to gonger i semesteret til oppsette fristar. Fristane vert publiserte på Mitt UiB.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform:

 • Rettleidd bacheloroppgåve over eit tema innafor rammene av emnet.

Omfanget på oppgåva skal vere 4500-5000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Vår. Det er òg vurdering tidleg i haustsemester for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum er på om lag 1000 sider og består av fellespensum og sjølvvalt pensum i høve til bacheloroppgåva.

Litteraturlista vil vere klar innan 1. desember.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for kunsthistorie.

Emneansvarleg

Fagmiljøet i kunsthistorie.

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium.