Hjem
Utdanning
Masteremne

Historiografi og teori

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet er obligatorisk i mastergraden i kunsthistorie.

Emnet tek opp sentrale figurar og tema i kunsthistorisk vitskapshistorie og sentrale tolkingsproblem i kunsthistorisk forsking

Læringsutbyte

Emnet tek sikte på å gje studentane grunnleggjande teoretisk og historiografisk kunnskap med vekt på nokre sentrale forfattarar og deira hovudtema. Gjennom arbeidet med heimeeksamenen skal studentane dessutan syna at dei på tilfredstillande vis kan gjera bruk av argumentasjonsmåtar og framstillings- og dokumentasjonsteknikkar i kunsthistorisk forsking i dag.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga baserer seg på aktiv deltaking frå studentane si side og vert gjeven i form av førelesingar og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten må vera tatt opp på mastergradsstudiet i kunsthistorie. Emnet kan etter søknad til instituttet også takast av studentar med andre spesialiseringar i bachelorgraden. Sjå den generelle delen av studieplanen.

Vurderingsformer

7-dagars heimeeksamen om lag 4000 ord og justerande munnleg prøve. Ordinær eksamen vert halde kvart semester.

Karakterskala

A-F, der A er best

Litteraturliste

Pensum er på om lag 1000 sider.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Tlf: 55 58 24 00 (Instituttekspedisjonen)

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  11.02.2020
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   25.02.2020, 13:00
   Innleveringsfrist
   03.03.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen