Hjem
Studentsider
Masteremne

Kunsthistorie: seminarinnlegg

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet er ei fordjuping i forskingsfeltet til masteroppgåva.

Emnet skal læra studentane å avgrensa problemstillingar og arbeida systematisk og metodisk innanfor presise faglege rammer.

Læringsutbyte

Emnet styrkjer kompetansen i å arbeide vitskapeleg.

Krav til forkunnskapar

Eksamen i KUN311skal vere greidd før ein kan ta KUN321.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved masterprogrammet i Kunsthistorie

Arbeids- og undervisningsformer

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal halde to munnlege seminarinnlegg med tilknyting til mastergradsoppgåva. Dei munnlege innlegga skal ikkje vare lenger enn 30 minutt. Tema for innlegga skal veljast i samråd med rettleiar. Rettleiar deltar på seminaret når studenten held innlegga sine.

Deltaking på seminaret er obligatorisk, og vert godkjend med maksimum 20 prosent fråvær.

Pga. koronasituasjonen vil kravet om oppmøte til undervisninga ikkje bli handheva våren 2021. Vi oppmodar likevel studentane til å følgje undervisninga i størst mogleg grad.

Vurderingsformer

Dei obligatoriske munnlege innlegga skal leverast i skriftleg form i same semester som det munnlege seminaret, og dei skriftlege innlegga utgjer eksamen i emnet. Omfanget av dei skriftlege innlegga skal vera 10 sider med halvannan linjeavstand og 12 punkt Times eller liknande skrifttype. (Karakteren vert fastsett av emneansvarleg og rettleiar.)

Karakterskala

Karakterskala frå A til F, der E er siste ståkarakter

Litteraturliste

 

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: To oppgåver

  Innleveringsfrist
  28.05.2021, 13:00
  Trekkfrist
  14.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen