Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Museologi

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeKUVI108
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Museologi tematiserer musea si kulturelle rolle i samfunnet som eit felt for produksjon av førestillingar om fortid og samfunn. Emnet tematiserer kva som kjenneteiknar eit museum og kva som ligg i dei ulike museumsfunksjonane, med særleg vekt på innsamling og utstilling. Etablering av museumssamlingar blir sett som kulturelle prosessar der "vanlege ting" blir transformerte til "kulturarv". Kulturhistoriske og kulturanalytiske perspektiv blir vektlagt.

Emnet skal gje føresetnader for å forstå musea sin funksjon og verkemåte og den rolla dei spelar i samfunnet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om museumsfeltet og dei sentrale oppgåvene til musea.
 • kjenner til relevant faglitteratur og kan gjera greie for teoretiske perspektiv som er relevante for feltet.

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan med utgangspunkt i faglitteratur drøfta spørsmål med relevans for museumsarbeid.
 • kan reflektere kritisk over musea si rolle og funksjon gjennom bruk av historiske og analytiske perspektiv.

Generell kompetanse Studenten

 • kan orientere seg seg i forskingslitteratur og nytta den i analytiske framstillingar.
 • kan kommunisere om faglege tema med andre med bakgrunn innafor same fagområde.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det er tilrådeleg å ta KUVI101 og KUVI102 før KUVI108.

Studiepoengsreduksjon

Fullt overlapp med KUVI203 og KUVI258

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved UiB. 

Arbeids- og undervisningsformer

Normalt 13 forelesingar og arbeidsseminar. Undervisninga blir gitt som forelesingar, seminar og ekskursjonar som vil tematisera verksemda til utvalde museum og samlingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen er ein 3-dagars heimeeksamen med omfang på om lag 1500 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Det blir nytta bokstavkarakterar på ein skala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår / haust

Litteraturliste

Instituttet utarbeider litteraturliste. Litteraturlista er på om lag 1200-1500 sider.Litteraturlista for vårsemesteret vil vere klar innan 1.12.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.06.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  09.06.2022, 13:00
  Trekkfrist
  24.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen