Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsfelt og prosjektutvikling

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å utforme ei prosjektskildring for den individuelle masteroppgåva. Studenten skal velje tema for oppgåva, setje seg inn i relevant forsking på området som vert valt, avgrense eiga undersøking og formulere ei fagleg relevant problemstilling. Gjennom seminar og individuell rettleiing skal studenten arbeide med å finne fram til kjeldemateriale og gjere forskingsetiske vurderingar om bruken av det. Prosjektskildringa skal også omfatte val av metodiske og teoretiske perspektiv som skal brukast i masteroppgåva.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

  • kan setje seg inn i eit forskingsfelt.
  • kan gjennomføre litteratursøk knytt til eit avgrensa fagleg felt eller ein tematikk.
  • kan formulere og avgrense ei kulturvitskapleg problemstilling

Ferdigheiter:

Studenten

  • kan vurdere kritisk kva slags kjeldemateriale som er føremålstenlege for å svare på bestemte kulturvitskaplege problemstillingar.
  • kan utforme og planlegge eit kulturvitskapleg forskingsprosjekt.

Generell kompetanse:

Studenten

  • kan arbeide systematisk med kjelder og litteratur som ledd i skriving av fagtekstar.
  • kan gjere forskingsetiske vurderingar i samband med planlegginga av eit forskingsprosjekt.
  • kan utarbeide ei prosjektskildring.

Krav til forkunnskapar

Spesialisering i kulturvitskap

Tilrådde forkunnskapar

Studentane må kunne lese pensum på skandinaviske språk og engelsk, i tillegg til norsk.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Opptak til masterprogrammet i kulturvitskap

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar, samt individuell rettleiing og rettleiing i gruppe.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal skrive ei oppgåve på 1500 ord som skildrar forskingsfeltet som masterprosjektet er knytt til.

Vurderingsformer

Eksamensoppgåva er ei prosjektskildring på om lag 3000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Greidd / ikkje greidd.

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

Pensumitteraturen skal setjast opp i samråd med emneansvarleg og skal vera på 1200 - 1500 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Kontaktinformasjon