Hjem
Studentsider
Masteremne

Forsking i praksis

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Dette er eit forskingsnært emne som springer ut av pågåande forskingsprosjekt i kulturvitskap. Det tematiske innhaldet vil vere avhengig av kva forskar som underviser, og vil derfor variere. Studentane skal tileigne seg kunnskap om forskingsfeltet, samtidig som dei får eit innblikk i forskingsprosessane og materialbruken.

For omtale av temaet som vert tilbydd inneverande semester, sjå her: https://www.uib.no/ahkr/128606/temaomtale-kuvi305

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Kan bruke kunnskapane om kulturelle fenomen og prosessar for å bidra til nye innsikter om kultur og samfunn.
 • Har spesialkompetanse på eit aktuelt kulturvitskapleg forskingsfelt.

Ferdigheiter

Studenten

 • Kan fortolke og reflektere kritisk over konkrete kulturelle fenomen.
 • Kan formidle aktuell forsking.

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan formidle kunnskap om eit forskingsfelt og bruke fagets terminologi.
 • Kan forstå og fortolke kulturell kompleksitet, endring og stabilitet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Studentane må kunne lese pensum på skandinaviske språk og engelsk, i tillegg til norsk.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Opptak til masterprogrammet i kulturvitskap

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og seminar. Undervisninga går føre seg i siste del av semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Eit munnleg framlegg der studentane knyter perspektiva som blir presentert i undervisninga til eit empirisk materiale som skal danne utgangspunktet for oppgåva.

To individuelle rettleiingar av oppgåva.

Vurderingsformer

Ei rettleia oppgåve på om lag 3000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

A til F, der A er høgste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum er på 1200-1500 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  28.02.2023, 13:00
  Trekkfrist
  14.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen