Hjem
Studentsider
Masteremne

Frå innsamling til analyse

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Dette emnet følgjer den kulturvitskaplege forskingsprosessen frå kjeldeskaping og innsamling, over analyse fram til ferdig, fagleg tekst. Studentane skal sjølv ta del i prosessen og arbeide metodisk med alle ledda i den. Undervisinga er lagt opp som intensive workshops og praktiske øvingar organisert etter materialkategoriane intervju, observasjon, arkivkjelder og nettkjelder. Forskingsetiske aspektar ved dei ulike formane for materialskaping og materialutforming skal drøftast. Besøk ved arkiv og samlingsinstitusjonar er del av undervisinga. Kulturteoriar frå KUVI301 skal takast metodisk i bruk for å analysere materialet. Gjennom øvingane og seminara vert studentane rettleia i eige arbeid med å skape ein analytisk tekst.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:


Kunnskap

Studenten

 • kjenner til kva som kjenneteiknar ulike typar kulturvitskapleg materiale.
 • har spesialkompetanse i analyse av kulturvitskaplege materiale.
 • har kunnskap om kulturvitskapens metodiske framgangsmåtar.Ferdigheiter

Studenten

 • kan velje ut og arbeide med ulike typar kjeldemateriale ut frå kulturvitskaplege problemstillingar
 • kan gjennomføre kulturvitskaplege analyser av eit empirisk materiale.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere eit kjeldemateriale sine moglegheiter og avgrensingar
 • kan gjere forskingsetiske vurderingar.
 • kjenner til ein kulturvitskapleg forskingsprosess frå val av tema og kjeldemateriale til ferdig analyse.

Krav til forkunnskapar

 

Tilrådde forkunnskapar

Fullført KUVI301 i tillegg til gode kunnskapar i engelsk og grunnleggande kunnskapar i kulturvitskap.

Krav til studierett

Opptak til masterprogrammet i kulturvitskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar, ekskursjonar og workshops.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på metodeøvingar, skriveøvingar og ekskursjonar. Det er krav om 80 % deltaking.
 • Ein munnleg presentasjon og ein innlevering av ein skriftleg versjon av denne


Obligatoriske arbeidskrav er gyldig i to semester etter gyldige i to semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Emnet har mappevurdering med tre delar. Kvar oppgåve skal være på 1000-2000 ord. Oppgåvene skal leverast samla ved semesterslutt. Det blir gitt ein samla karakter, der kvar oppgåve vert vekta likt. Alle oppgåvene må vere leverte og beståtte i eitt og same undervisningssemester.

Mappa skal innehalde følgjande deler:

 • Ein skriftleg analyse basert på det materialet frå det munnlegge framlegget.
 • To notater om to andre kjeldekategoriar som er blitt tematisert i undervisninga. Notata skal innehalde refleksjonar over det analytiske potensiale i kjeldematerialet, samt ei forskingsetisk vurdering av bruken av materialet.

Karakterskala

A ¿ F, der A er høgste karakter og F er stryk.

Vurderingssemester

Vår / haust

Litteraturliste

Pensum er på 1200-1500 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  04.06.2021, 13:00
  Trekkfrist
  07.05.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen