Hjem
Studentsider
Masteremne

Avsluttande kasuseksamen ved Kvalifiseringsprogrammet for tannlegar med utdanning utanfor EU/ EØS-området

 • Studiepoeng90
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeKVALI-PROG
 • Talet på semester3
 • SpråkNorsk/ skandinavisk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

Emnet har et omfang på 90 studiepoeng. Undervisningen i emnet går over 3. semestre.

Studienivå (studiesyklus)

Etter fullført og bestått emne, skal studentens kunnskaps- og ferdighetsnivå tilsvare fullført integrert masterprogram i odontologi. Emnet inngår imidlertid ikke i et gradsstudium.

Undervisningssemester

Høst og vår, 3 semestre

Undervisningsstad

Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 19, og Kvalifiseringsklinikken, Årstadveien 21

Mål og innhald

Mål

Emnet har som mål å gi en avklaring på bredt, tverrfaglig nivå, om studenten har tilegnet seg de kliniske ferdigheter og teoretiske kunnskaper denne skal ha for å kunne praktisere som allmenntannlege i Norge.

Innhold

 

Studenten skal vise tilstrekkelig forståelse og kompetanse for hvordan en som tannlege skal foreta en fullstendig undersøkelse der opptak av anamnese, bruk av kliniske bilder og røntgenbilder, studiemodeller samt evt. andre relevante forundersøkelser og hvordan disse bidrar til å kunne registrere eventuell sykdomsforekomst i den orale kaviteten, vurdere differensialdiagnoser og til slutt formidle behandlingsforslag med kostnadsforslag til pasienten.

Ved vurdering av studenten som tar emnet, vil relevante parakliniske og kliniske problemstillinger bli gjennomgått og diskutert. For å kunne bli vurdert i emnet skal studenten ha gjennomgått og fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter som inngår i emnet og i forkant av selve kasuseksamen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 

Studenten:

 • viser gjennom kasuseksamen en vitenskapelig tenkemåte og holdning
 • anvender avansert odontologisk kunnskap i diagnostiseringen og behandlingsplanleggingen og kommuniserer dette til pasienten
 • redegjør utførlig om gjennomføring av selve behandlingen
 • presenterer kasus på en analytisk og vitenskapelig måte

Ferdigheter

 

Studenten:

 • undersøker, diagnostiserer og foreslår behandling til utvalgt pasient med oral sykdom/ tilstand
 • presenterer og formidler pasientens problemstillinger og egne vurderinger på en vitenskapelig og systematisk måte

Generell kompetanse

 

Studenten:

 • demonstrerer at hun/ han har adekvate etiske og profesjonelle holdninger
 • viser empati og respekt i sin samhandling med kasuspasienten
 • viser evne til å vurdere egne faglige begrensninger og samtidig ivareta pasientens helsemessige behov

Krav til forkunnskapar

Studenten må vise til å ha deltatt på og fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter som inngår i emnet i forkant av avsluttende kasuseksamen.

Krav til studierett

Emnet er kun et tilbud til studenter som er tatt opp til Kvalifiseringsprogrammet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen er inndelt i obligatoriske aktiviteter som består av:

 • Forelesninger sammen med ulike årskull ved det integrerte masterstudiet i odontologi
 • Seminarer i parakliniske fag
 • Seminarer knyttet til ferdighets- og kliniske kurs
 • Ferdighetskurs som inkluderer blant annet manuell ferdighetstrening
 • Kliniske kurs som inkluderer blant annet pasientbehandling
 • Praksistjeneste ved DOT
 • Teoretiske og praktiske prøver

Før kandidaten kan bli vurdert i et fagområde, må eventuelt ferdighets- og kliniske kurs i den aktuelle disiplinen være godkjent.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Foruten forelesninger med studenter ved ulike kull ved integrert master i odontologi, er all undervisning obligatorisk og må være godkjent for at kandidaten skal kunne vurderes i KVALI-PROG. De obligatoriske aktivitetene (Obl) er som følger:

 • Obl 1: Farmakologi, seminar/ teori
 • Obl 2: Odontologiske biomaterialer, seminar/ teori
 • Obl 3: Kjeveortopedi, klinikk
 • Obl 4: Kjeveortopedi, teori
 • Obl 5: Oral kirurgi og oral medisin, klinikk
 • Obl 6: Oral kirurgi og oral medisin, teori
 • Obl 7: Pedodonti, klinikk
 • Obl 8: Pedodonti, teori
 • Obl 9: Oral protetikk, ferdighetskurs
 • Obl 10: Oral protetikk, klinikk
 • Obl 11: Oral protetikk, teori
 • Obl 12: Gerodontologi, seminar
 • Obl 13: Kariologi, ferdighetskurs
 • Obl 14: Kariologi, seminar
 • Obl 15: Kariologi, klinikk
 • Obl 16: Kariologi, teori
 • Obl 17: Periodonti, ferdighetskurs
 • Obl 18: Periodonti, seminar
 • Obl 19: Periodonti, klinikk
 • Obl 20: Periodonti, teori
 • Obl 21: Endodonti, seminar
 • Obl 22: Endodonti, ferdighetskurs inkl. selvstendig oppgave
 • Obl 23: Endodonti, klinikk inkl. kasuspresentasjon
 • Obl 24: Endodonti, teori
 • Obl 25: Samfunnsodontologi, seminar og klinisk praksistjeneste
 • Obl 26: Samfunnsodontologi, teori
 • Obl 27: Kjeve- og ansiktsradiologi, klinisk seminar
 • Obl 28: Kjeve- og ansiktsradiologi, teori
 • Obl 29: Tverrfaglige kurs og seminar
 • Obl 30: Kommunikasjonstreningskurs

For mer utførlig beskrivelse av de ulike aktivitetene, bes studenten om å oppsøke de ulike modulene for emnet på MittUiB.

Vurderingsformer

Praktisk og muntlig kasuseksamen

Karakterskala

Bestått/ ikke bestått

Vurderingssemester

Høst/ vår hvert 1,5 år

Litteraturliste

Litteraturlisten vil være klar innen 01.06. for høstsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Hvert 1,5 år

Kontakt

Studieveileder kan kontaktes her:

Else.Fredriksen@uib.no

Tlf.: 55 58 61 86

Eksamensinformasjon