Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjønn i det moderne

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

KVIK101 Kjønn i det moderne er eit emne som gir innføring i feministiske og kjønnsteoretiske perspektiv og tradisjonar. Emnet er fleirfagleg, med hovudvekt på humanistiske og samfunnsvitskaplege teoriar og perspektiv.

Undervisninga gir ei grunnleggjande innføring i sentrale omgrep og spørsmål som gjeld kjønn og seksualitet innan ei rekkje fagområde. Emnet gir og ein presentasjon av den historiske utviklinga til moderne kjønnsteori som eit eget felt og eit overblikk over idear knytte til kjønn og seksualitet innan ulike teoriutviklingar.

KVIK101 er eit obligatorisk emne i bachelorgraden i kjønnsstudium.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Ein kandidat som har teke eksamen i KVIK101

 • har ei generell oversikt over sentrale problemstillingar i studiet av kjønn
 • kjenner til sentrale feministiske og kjønnsteoretiske perspektiv og tradisjonar

Ferdigheter:

 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk omkring det ulike retningane innanfor kjønnsteori, samt setje dei i eit historisk og globalt perspektiv
 • kan drøfte relevansen av kjønnsteoretiske perspektiv på andre fagområde og på aktuelle problemstillingar

Generell kompetanse:

 • kan arbeide sjølvstendig med ei oppgitt problemstilling

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vil bli gitt som førelesingar, normalt 2 dobbelttimar i veka over 12-14 veker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ein breiddetest med spørsmål frå ulike delar av pensum Godkjend / ikkje godkjend.

Obligatoriske undervisningsaktivitetar er gyldige i to semester etter det semesteret dei vart godkjende, jf. hovudregelen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

7 dagars heimeeksamen på 3-4000 ord. Referanseliste kjem i tillegg.

Den obligatoriske undervisingsaktviteten må vere bestått for å kunne levere heimeeksamen.

Karakterskala

A-F.

Vurderingssemester

Vår.

Litteraturliste

Pensum knytt til KVIK101 er sett saman av tekstar henta frå ulike fagområde som tek opp spørsmål knytt til kjønn og seksualitet.

Tekstane er på norsk og engelsk.

Pensum er på om lag 1000 sider.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for bachelorprogram i kjønnsstudier er ansvarlege for studieprogrammet og alle emna som inngår der.

Administrativt ansvarleg

Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK)

Kontakt

Senter for kvinne- og kjønnsforskningE-post: studieveileder@skok.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.06.2023, 13:00
  Innleveringsfrist
  13.06.2023, 13:00
  Trekkfrist
  23.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen