Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjønnsforskinga si tenkemåtar, med utvida arbeidskrav

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeKVIK110
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 sp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

 Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

KVIK110 gir ei grunnleggjande innføring i sentrale omgrep i studiet av kjønn. Studentane øvast opp i å tenkje kritisk omkring kjønn gjennom arbeid med historiske og notidige tekstar av ulike genre, samt med kjønnsrepresentasjonar i sosiale, kulturelle, politiske og vitskapelige samband. Emnet introduserer studentane til tverrfagleg arbeid med kjønn og kjønna representasjonar innan ein rekkje fagdisiplinar. Emnet legg vekt på å øve studentane opp i sjølvstendig vitskapelig tenking og analyse, samt i kunne skrive akademiske tekstar med kjønnsproblematikk. Studentane skal og øvas opp i å søkje alternativ informasjon og kunnskap på eigen hand.

Læringsutbyte

 Ein kandidat som har teke eksamen i KVIK 110:

Kunnskapar:

 • kjenner til grunnleggjande omgrep i studiet av kjønn

Ferdigheter:

 • kan reflektere sjølvstendig over kjønna representasjonar i notidige og historiske tekstar, samt i sosiale, kulturelle, politiske og vitskapelige samband
 • kan drøfte relevansen av kjønnsperspektiv på andre fagområde og på aktuelle problemstillingar, samt reflektere kritisk over ulike former for kjønnsstudier

Generell kompetanse:

 • kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling og presentere resultat frå dette arbeidet i skriftlig, akademisk form

kan leite opp nødvendig informasjon og bakgrunnsmateriale til sjølvstendig arbeid med akademiske tekstar og problemstillingar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

-

Studiepoengsreduksjon

10 sp reduksjon med KVIK100 Kjønnsforskinga sine tenkjemåtar

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisinga vil bli gitt som førelesingar, normalt ein dobbeltime i veka over 12 veker, og seminar, normalt ein dobbeltime i veka over 6-10 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Det er obligatorisk oppmøte på seminara (minst 75 %).

2. Studenten skal levere litteraturliste, samt annotert bibliografi. Studenten skal leggje opp minst to verk i samband med semesteroppgåva, i tillegg til kjernepensum. Som eit verk tel til dømes ein monografi, eit litterært verk (roman, drama, diktsamling), ei essaysamling, eller eit utval teoretiske tekstar på om lag 100 sider.

3. Studenten skal levere eit skriftlig utkast til semesteroppgåve og få rettleiing på denne.

Vurderingsformer

Semesteroppgåve og skuleeksamen (2 timar). Oppgåva skal vere på 2500 ord, og over eit emne vald i samråd med emneansvarleg. Semesteroppgåva vil telje 70 % og skuleeksamen 30 % for den endelege karakteren.

Semesteroppgåve og skuleeksamen skal normalt takast i same semester, men dersom ein student strykeller har gyldig fråver på skuleeksamen kan denne takast semesteret etter.Begge eksamensdelar må vere bestått for å få eit samla resultat i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav. 

Semesteroppgåve og skuleeksamen skal normalt takast i same semester, men dersom ein student stryk eller har gyldig fråver på skuleeksamen kan denne takast semesteret etter.

Litteraturliste

Pensum knytt til KVIK110 er sett saman av tekstar henta frå ulike fagområde som tek opp spørsmål knytt til kjønn og seksualitet. Kjernepensumet er på om lag 600 sider. Tekstane er på norsk og engelsk.

Emneevaluering

 Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for kjønnsstudium

Emneansvarleg

-

Administrativt ansvarleg

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og skriftleg skuleeksamen

  Trekkfrist
  07.11.2022
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   20.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   21.11.2022, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted