Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Andre praksisperiode

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

Ingen

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Praksisskular og UiB

Mål og innhald

Emnet byggjer vidare på mål og innhald i LAPRA101. I LAPRA102 skal studentane også tileigne seg forståing av dei ytre rammevilkåra som gjeld for undervisninga i skulen. I tillegg skal studentane utvikle ei forståing av lærarprofesjonen og eit medvit rundt yrkesetiske problemstillingar.

Læringsutbyte

Studenten skal etter å ha fullført praksis ha følgjande samla læringsutbyte i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse.

Kunnskapar:

Studenten

 • har kunnskap om overordna målsetningar og danningstenking for sine skulefag og for skulen som heilskap
 • har kunnskap om skulen sine sentrale og lokale styringsdokument, reglement og ordningar med relevans for undervisning, klasseleiing og samarbeid med andre i skulesamfunnet.

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan praktisere god klasseleiing, bidra til å skape eit godt læringsmiljø og arbeide med å fremje elevane sine læringsstrategiar.
 • kan bruke eit repertoar av arbeidsmåtar og teknikkar tilpassa faget sin eigenart og elevane sine føresetnader, og velje hjelpemiddel og læremiddel på ein innsiktsfull måte.
 • kan kommunisere med elevane ut frå nivået deira generelt og fagleg og om læringa deira.

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan rettleie og vurdere skulearbeid ut frå fagleg, fagdidaktisk og pedagogisk innsikt, samt elevane sine utfordringar, faglege interesser, motivasjon, læringsstrategiar, arbeidsvanar og mål.
 • kan reflektere kritisk over yrkesetiske problemstillingar og vilkår for utvikling av skulen.
 • kan relatera eige disiplinfagleg utviklingsarbeid til profesjonsfagleg kunnskap og røynsler frå praksis.

Krav til forkunnskapar

LAPRA101.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet har ikkje studiepoeng.

Krav til studierett

Studenten må vere teken opp på 5-årig lektorutdanning.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisingspraksis i 30 dagar for studentar på MAMN-LÆRE
 • Undervisningspraksis i 40 dagar for studentar på MAHF-LÆNO, MAHF-LÆFR og MAHF-LÆHR
 • Rettleiing
 • Deltaking i relevante aktivitetar på skulen og universitetet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 • Undervisingspraksis i 30 dagar for studentar på MAMN-LÆRE
 • Undervisningspraksis i 40 dagar for studentar på MAHF-LÆNO og MAHF-LÆFR
 • Rettleiing
 • Deltaking i relevante aktivitetar på skulen og universitetet

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • 100% obligatorisk deltaking. Sjå arbeids- og undervisningsformer, over.
 • Praksislogg skal vere utfylt med dokumentasjon på at minst 5 av loggaktivitetane er gjennomført i løpet av praksisperioden.

Obligatoriske arbeidskrav i LAPRA102 er berre gyldige i eit semester.

Vurderingsformer

Praksis. Undervegsvurderingar vert gjennomført av pedagogar/fagdidaktikarar frå Universitetet i Bergen i samband med praksisbesøk på skulane. Praksisskulane sender forslag til sluttvurdering etter at praksis er gjennomført. Sjå praksisreglement.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Emnet har ikkje litteraturliste

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Det matematisk-naturvitskapelege fakultet

Det humanistiske fakultet

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet.

Programrådet for lektorutdanning er emneansvarlig for LAPRA102.

Administrativt ansvarleg

Studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt administrasjonen på laerer@uib.no eller på studierettleiar.psyfa@uib.no

Eksamensinformasjon