Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Andre praksisperiode

 • Studiepoeng0
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeLAPRA102
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningsstad

Praksisskular og UiB

Mål og innhald

Emnet byggjer vidare på mål og innhald i LAPRA101. I LAPRA102 skal studentane også tileigne seg forståing av dei ytre rammevilkåra som gjeld for undervisninga i skulen. I tillegg skal studentane utvikle ei forståing av lærarprofesjonen og eit medvit rundt yrkesetiske problemstillingar.

Læringsutbyte

Studenten skal etter å ha fullført praksis ha følgjande samla læringsutbyte i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse.

Kunnskapar:

Studenten

 • har kunnskap om overordna målsetningar og danningstenking for sine skulefag og for skulen som heilskap
 • har kunnskap om skulen sine sentrale og lokale styringsdokument, reglement og ordningar med relevans for undervisning, klasseleiing og samarbeid med andre i skulesamfunnet.

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan praktisere god klasseleiing, bidra til å skape eit godt læringsmiljø og arbeide med å fremje elevane sine læringsstrategiar.
 • kan bruke eit repertoar av arbeidsmåtar og teknikkar tilpassa faget sin eigenart og elevane sine føresetnader, og velje hjelpemiddel og læremiddel på ein innsiktsfull måte.
 • kan kommunisere med elevane ut frå nivået deira generelt og fagleg og om læringa deira.

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan rettleie og vurdere skulearbeid ut frå fagleg, fagdidaktisk og pedagogisk innsikt, samt elevane sine utfordringar, faglege interesser, motivasjon, læringsstrategiar, arbeidsvanar og mål.
 • kan reflektere kritisk over yrkesetiske problemstillingar og vilkår for utvikling av skulen.
 • kan relatera eige disiplinfagleg utviklingsarbeid til profesjonsfagleg kunnskap og røynsler frå praksis.

Krav til forkunnskapar

LAPRA101.

Krav til studierett

Studenten må vere teken opp på 5-årig lektorutdanning.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 • Undervisingspraksis i 30 dagar for studentar på MAMN-LÆRE
 • Undervisningspraksis i 40 dagar for studentar på MAHF-LÆNO og MAHF-LÆFR
 • Rettleiing
 • Deltaking i relevante aktivitetar på skulen og universitetet

Obligatorisk undervisningsaktivitet

100% obligatorisk deltaking

Praksislogg skal vere utfylt med dokumentasjon på at minst 5 av 8 loggaktivitetar er gjennomført i løpet av 1. og 2. praksisperiode (LAPRA101 og LAPRA102).

Vurderingsformer

Praksis.
Undervegsvurderingar vert gjennomført av pedagogar/fagdidaktikarar frå Universitetet i Bergen i samband med praksisbesøk på skulane. Praksisskulane sender forslag til sluttvurdering etter at praksis er gjennomført. Sjå praksisreglement.

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd.

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Det matematisk-naturvitskapelege fakultet

Det humanistiske fakultet

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet.

Programrådet for lektorutdanning er emneansvarlig for LAPRA102.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Kontakt administrasjonen på laerer@uib.no eller på studierettleiar.psyfa@uib.no