Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Latin: Romersk poesi, Horats og Vergil

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga blir normalt gitt i haustsemesteret.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omfattar studium av eit utval av Horats (65-8 f. Kr.) og Vergil (70-19 f. Kr.). Dessutan skal heile Eneiden av Vergil studerast i omsetjing.

Det blir óg gitt innføring i lyriske versemål og i gresk litteraturhistorie, med særleg vekt på Horats¿ og Vergils førebilete. Vidare skal studentane få eit oversyn over Roma sin topografi og monument med særleg omsyn til Augustus¿ periode.

Læringsutbyte

Studentane skal få større innsikt i det som særmerker augusteisk poesi, og den kunnskapen om latinsk poetisk språkbruk, metrikk, mytologi og greske førebilete som ein treng for å kunne verdsette romersk lyrikk og episk dikting på originalspråket.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Som forkunnskapar i latin rår ein til at studentane har avlagt eksamen i minst 3 av latinemna på 100-nivå.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Denne eksamenen er open for personar utan studierett, etter søknad til Utdanningsavdelinga. Se UHL §3-10.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar over delar av pensumtekstane og andre moment i pensum. 

26 timar (en dobbelttime i veka).

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Eksamen består av ei skriftleg prøve på 6 timar, med omsetjing og litterær interpretasjon av valde delar av pensumtekstane (med ordbok), og spørsmål om metrikk og andre delar av pensum.

Hjelpemiddel til eksamen

Ordbok. Ordboka skal vere frå latin til morsmål eller frå latin til anna valfritt språk og skal ikkje innehalde bøyingsmønster: Johanssen, Nygaard etc., Latinsk ordbok eller ordbok av tilsvarande storleik.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensum er til saman på omlag 75 sider romersk poesi (30 liner = 1 side), lesne i kommenterte utgåver. Dessutan inngår oversiktlege framstellingar av Roma sin topografi, og relevante delar av meir avanserte framstellingar av romersk litteratur- og kulturhistorie med vekt på Augustus¿ periode.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for klassiske fag

Emneansvarleg

Fagmiljøet i klassiske fag

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  25.11.2019, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  11.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen