Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Latin: Stilskriving og romersk retorikk og filosofi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga blir normalt gitt i vårsemesteret.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tilbyr eit studium av eit utval talar og retoriske og filosofiske skrifter. Det blir vidare gitt ei innføring i retorikken si historie, med lesing av sentrale teoretiske tekstar i omsetjing.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten har:

- større kjennskap til latinsk grammatikk og stilistikk gjennom analyse av dei tekstane som blir lesne

- tileigna seg utvida kunnskap om dei trekka som kjenneteiknar den litteraturen og kulturen studiet fokuserer på.

Ferdigheiter

Kandidaten kan:

- omsetje nivåtilpassa tekstar frå norsk til latin

- kan analysere, resymere og vidareformidle latinske tekstar

Generell kompetanse

Kandidaten kan: - setje seg inn i den grammatiske strukturen i eit nytt språk - formidle kunnskap om grammatiske strukturar i latin

Krav til forkunnskapar

Minimum eitt av emna: LAT100, LAT102, LAT104, LAT105, LAT107.

Tilrådde forkunnskapar

Avlagt eksamen i minst 3 av latinemna på 100-nivå.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av eit skrivekurs, ev. også førelesingar over delar av pensumtekstane.

Ein enkelttime i veka.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Eksamen består av ein 6 timars skriftleg heimeeksamen, der kandidaten skal omsetje ein tekst frå norsk til latin med ordbok og svare på spørsmål frå andre delar av pensum.

.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensum er til saman på omlag 100 sider latinsk prosatekst (30 liner = 1 side), minst 50 av desse lesne i kommenterte utgåver. Dessutan inngår ei oversiktleg framstelling av klassisk retorikk og av filosofi, samt relevante delar av handbøker i grammatikk og stilistikk.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  27.09.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  13.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen