Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Latin: Fordypningsstudium med bacheloroppgåve

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir meir djuptgåande kunnskapar innanfor eit avgrensa område av latinsk språk og litteratur. Det kan gjelde eit område som har inngått i studiet tidlegare (t.d. romersk poesi, historieskriving eller retorikk), ein ny periode (t.d. seinantikken eller renessansen), eller eit spesialfelt som epigrafikk eller paleografi.

Læringsutbyte

Studentane skal få oppøvd evna til å forstå og referere samanhengar av litterær, historisk, overleveringsmessig eller språkleg art. Dette fører med seg meir omfattande lesing av sekundærlitteratur, og kan gjennom spesialiseringa førebu val av tema innanfor eit eventuelt følgjande mastergradsstudium.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Som forkunnskapar i latin rår ein til at studentane har avlagt eksamen i minst 3 av latinemna på 100-nivå.

Studiepoengsreduksjon

LAT254 overlappar med LAT204 (15 stp)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av individuell rettleiing. Ein rår til at studentane tek del i eventuelle metode- og oppgåveseminar innafor mastergradsstudiet.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Munnleg presentasjon av tema og metode ved eit seminar.

Obligatorisk rettleiing på bacheloroppgåva.

Vurderingsformer

Ei bacheloroppgåve under rettleiing og munnleg eksamen. Bacheloroppgåva må ha blitt godkjend for at kandidaten skal kunne gå opp til munnleg eksamen. Endeleg sensur blir gitt etter munnleg eksamen. Det blir gitt ein samla karakter på oppgåva og den munnlege eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Pensum er dels tekstar på latin og i omsetjing, dels sekundærlitteratur. Omfanget av tekstane er avhengig av vanskegraden og høvet mellom originaltekst, omsetjingar og sekundærlitteratur, og av type tema.

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for klassiske fag

Emneansvarleg

Fagmiljøet i klassiske fag

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Bacheloroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  06.05.2020
  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   20.05.2020, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   02.06.2020–18.06.2020
   Andre opplysninger
   Dato blir oppdatert fortløpande. Konkrete tidspunkt og stad kunngjerast på Mitt UiB etter innlevering av oppgåva.