Hjem
Studentsider
Masteremne

Latin: Teori og metode med prosjektførebuing

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår/haust etter behov

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål: Studiet vil gi kandidaten kjennskap til klassisk filologisk og annen lingvistisk og litteraturvitskapleg teori og metode som blir nytta i studiet av greske tekster. Kandidaten skal arbeide mot å utarbeide ein sjølvstendig plan for masterprosjektet.

Innhald: Emnet kan og omfatte f.eks. innføring i epigrafikk, papyrologi, paleografi og/eller kodikologi, eller orientering i det vitskaplege studiet av monument frå antikken og mellomalderen. Kandidaten studerer teori og metode som har samanheng med emnet i masteroppgåva. Kandidaten leser seg opp på forskinga på feltet dei skal skrive oppgåve i, og utarbeider i den samanhengen ei prosjektskisse

Læringsutbyte

Kunnskap
Innsikt i emnet og det teoretiske og metodiske grunnlaget for oppgåvearbeidet.

Ferdigheiter
Røynsle med å vurdere sentrale teoretiske og metodiske problem på grunnlag av latinske tekster.

Generell kompetanse
Røynsle med å vurdere fagstoff av teoretisk og metodisk art.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Krav om gyldig studierett på masterprogrammet i latin ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga består av rettleiing. Ein deltar også på eit metode- og oppgåveseminar, som famnar om alle på masternivå. Utkast til prosjektskisse blir lagt fram til diskusjon i metode- og oppgåveseminaret.

Arbeidet med å tenke på emnet for masterprosjektet og prosjektskisse, bør starte i første semester parallelt med at ein les LAT301-303 og deltar i metode- og oppgåveseminaret.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen.

Vurderingsformer

Prøveforma er innlevering av den ferdige prosjektskissa som skal ha eit omfang på omlag 10 sider.

Karakterskala

Bestått/ ikkje bestått.

Litteraturliste

 

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no 

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Prosjektskildring

  Innleveringsfrist
  16.05.2022, 13:00
  Trekkfrist
  02.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen