Hjem
Studentsider
Masteremne

Latin mastergradsoppgåve

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust/vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mastergradsoppgåva er det sentrale element i mastergradsstudiet som dei andre emna skal bygge opp under. Der skal studentane vise at dei meistrar latinsk språk og klassisk filologisk metode eller annan metode som er relevant for det tema dei har valt. Tekststudiet står i sentrum - det kan gjelde litterære tekstar, innskrifter, historiske dokument, faglitteratur osv., frå antikken, mellomalderen eller tidleg moderne tid - men det problem som mastergradsoppgåva er konsentrert om, kan vere språkvitskapleg, litteraturvitskapleg, historisk, religionshistorisk, resepsjonshistorisk osv. Oppgåva byggjer på eige arbeid under rettleiing, og er det element som veg tyngst når den endelege karakteren skal fastsetjast.

Læringsutbyte

Med mastergradsoppgåva skal studentane ha gjennomført eit sjølvstendig arbeid som viser forståing, refleksjon og modning. Oppgåva skal syne at studenten kan arbeide med og tolke eit tekstleg kjeldemateriale, er fortruleg med vitskapleg metode, og meistrar litteratursøking og bruk av forskingslitteratur og tekstbasar.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Minst 90 stp. i latin på bachelornivå og minst 30 stp. i LAT301-306 (av dette er godkjend LAT306 obligatorisk).

Krav til studierett

Krav om gyldig studierett på masterprogrammet i latin ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet for mastergradsoppgåva skal veljast i samråd med rettleiar. Prinsipielt kan alle relevante emne innafor latinsk språk og litteratur frå antikken, mellomalderen eller tidleg moderne tid veljast, men for å vere sikra rettleiing bør studentane velje eit emne i tilknyting til dei områda som er representerte blant faglærarane. Om oppgåva er av tverrfagleg art, kan rettleiinga skje i fellesskap med ekstern rettleiar. Studentane bør velje tema og problemstillingar som dei ut frå fagstudiar og andre forkunnskapar har særlege føresetnader for å arbeide med. Profilane på LAT303-306 skal veljast med direkte omsyn til temaet for oppgåva. Omfanget på mastergradsoppgåva skal liggja mellom 70 og 110 sider.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Student og rettleiar skriv båe under på ein rettleiingskontrakt.

Vurderingsformer

Mastergradsoppgåva og ei munnleg prøve som tek utgangspunkt i masteroppgåva. Det blir gitt sensur / karakter på oppgåva før munnleg. Munnleg er justerande (med inntil ein karakter opp eller ned).

Våren 2021 blir munnleg eksamen gjennomført på campus som normalt.

Studentar som er i ei risikogruppe, eller av andre koronarelaterte grunnar ikkje kan møte på campus, kan kontakte instituttet på studierettleiar@lle.uib.no.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Litteraturliste

 

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  19.05.2021
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   02.06.2021, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen