Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Syntaks

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Undervising hausten 2020 vil bli gjeve på engelsk.

Syntaks er studiet av setningsstruktur. Kurset tek utgangspunkt i moderne syntaktisk teori. Det gjev ei innføring i syntaktiske strukturar og i lingvistisk argumentasjon og tek føre seg grunnleggjande fenomen innan grammatikk. Særleg tek ein føre seg trekkbaserte grammatikkar. 

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten kan...

 • gjere greie for viktige utgangspunkt innan syntaktisk teori
 • omskrive viktige omgrep innan syntaks

Ferdigheiter

Kandidaten kan...

 • vurdere og samanlikne strukturelle beskrivingar av setningar.
 • nytte metodar og omgrepsapparatet innan syntaks

Generell kompetanse

Kandidaten kan...

 • bruke lingvistisk argumentasjon i samband med syntaktiske fenomen

ha eit kritisk blikk på eigne og andre sine analysar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det blir tilrådd at studenten har avlagt Ex.fac.-varianten Språk og kommunikasjon eller tilsvarande for å ta lingvistiske emne. Det er også ein føremon dersom studentane har teke eit språkfag på førehand. Sidan pensum omfattar ein del framandspråkleg litteratur, spesielt på engelsk, blir lesedugleik i engelsk tilrådd.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar. Dersom det er praktisk mogleg, blir det også tilbode øvingar på datamaskin.

Om lag 3 timar pr. veke.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal levere inn ei pensumliste til godkjenning.

Vurderingsformer

Sluttvurdering i form av ein skriftleg skuleeksamen på fire timar. Eksamen kan bli avvikla som digital eksamen.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Litteraturliste

Pensum omfattar litteratur som gjev ei grundig innføring i syntaktisk teori. Ein kan få pensumlistene på nettsidene til instituttet eller ved å vende seg til instituttet.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  26.11.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  12.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen