Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Semantikk

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset omfattar grunnleggjande semantiske emne som t.d. ord- og setningsmeining, referanse, innhald og denotasjon, leksikalske semantiske relasjonar, komposisjonalitet, semantiske roller, deiksis, logisk følgje, presupposisjon og implikatur, m.m. Vidare blir det gjeve ei innføring i modellteoretisk semantikk (ein logisk teori som søkjer å gjere greie for setningsmeining gjennom å relatere setningar til modellar av verda) og tilhøvet mellom semantikk og syntaks. 

Læringsutbyte

Studenten skal bli i stand til å beskrive og nytte grunnleggjande omgrep og metodar innanfor lingvistisk semantikk. Emnet er nyttig for studentar som skal arbeide vidare med semantiske emne innanfor eit språkstudium eller innanfor lingvistikk eller datalingvistikk.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det blir tilrådd at studenten har avlagt Ex.fac.-varianten Språk og kommunikasjon eller tilsvarande for å ta lingvistiske emne. Det er også ein føremon dersom studentane har teke eit språkfag på førehand. Sidan pensum omfattar ein del framandspråkleg litteratur, spesielt på engelsk, blir lesedugleik i engelsk tilrådd.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er basert på førelesingar.

Om lag 2 timar pr. veke.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Rettleiing i samband med skriving av semesteroppgåva er obligatorisk, og skal minst ha omfang av eitt rettleiingsmøte der rettleiar har fått lese utkast til oppgåva.

Vurderingsformer

Hausten 2020 er vurderingsforma endra frå semesteroppgåve med muntleg justerande eksamen til heimeeksamen på 4 timar, som tiltak mot spreiing av koronavirus.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Litteraturliste

Pensum er på om lag 300-350 sider.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  30.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  16.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen