Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fonologi

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gjev ei stutt innføring i sentrale fonetiske omgrep, og ei innføring i sentrale omgrep i funksjonell fonologi og i etter-strukturalistiske fonologiske teoriar (generativ fonologi, autosegmental fonologi og metrisk fonologi). Desse teoriane søkjer å gjere systematisk greie for samanhengane mellom systema av vokalar, konsonantar, trykk, tone og rytme i ulike språk.

Føremålet med emnet er å gi ei innføring i dei lydlege aspekta av menneskeleg språk, Emnet eignar seg godt for studentar som skal skrive fonologiske oppgåver innanfor eit språkstudium.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten kan...

 • gjere greie for viktige utgangspunkt innan moderne fonologi
 • omskrive viktige omgrep innan fonologi

Ferdigheiter

Kandidaten kan...

 • vurdere og samanlikne fonologiske beskrivingar og reglar
 • nytte metodar og omgrepsapparatet innan fonologi

Generell kompetanse

Kandidaten kan...

 • bruke lingvistisk argumentasjon i samband med fonologiske fenomen
 • ha eit kritisk blikk på eigne og andre sine analysar

Emnet er nyttig for studentar som skal arbeide vidare med fonologiske emne innanfor eit språkstudium eller innanfor lingvistikk.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det blir tilrådd at studenten har avlagt ex.fac.-varianten Språk og kommunikasjon eller tilsvarande for å ta lingvistiske emne. Det er også ein føremon dersom studentane har teke eit språkfag på førehand.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er basert på førelesingar, 2 timar per veke.

Øvingsoppgåver med gjennomgåing i seminar kan kome i tillegg. 

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal levere inn ei pensumliste til godkjenning.

Vurderingsformer

Hausten 2020 er vurderingsforma endra frå skuleeksamen til heimeeksamen på 6 timar, som tiltak mot spreiing av koronavirus.

Karakterskala

Karakterskala frå A til F

Litteraturliste

Pensum er kapittel frå lærebøker og artiklar, på til saman omlag 350-450 sider.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  23.09.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  09.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen