Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Språk og kognisjon

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gjev ei innføring i kognisjonsvitskap relatert til språkleg kunnskap, språktileigning og bruk av språk. Gjennom døme vil studentane lære om korleis psykologiske og kognitive aspekt av språk kan studerast.

Føremålet med emnet er å gje studentane eit innblikk i språket sin psykologi, å illustrere korleis språkvitskap og eksperimentell psykologi er relaterte, og å gje eit grunnlag for vidare studium i kognitive tilnærmingar til språk.

Læringsutbyte

Etter å ha studert dette emnet skal studentane kunne

· gjere greie for, diskutere og vurdere sentrale delar av den studerte faglitteraturen og dei aktuelle metodane.

· grunngje valet og bruken av omgrep og metodar i eigne arbeid.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det blir tilrådd at studenten har avlagt Ex.fac.-varianten Språk og kommunikasjon eller tilsvarande. Det vert kravd evne til å lese engelsk.

Studiepoengsreduksjon

LING122 overlappar med LING118 (5 stp).

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vil bli gjeven i form av førelesingar.

Om lag 2 timar pr. veke.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal levere inn ei obligatorisk oppgåve til godkjenning.

Vurderingsformer

Sluttvurdering i form av ei skriftleg prøve på tre timar.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Litteraturliste

Pensum vert lagt til rette av førelesar. Pensum er omlag 300 - 400 sider, inkludert aktuelle artiklar.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  23.11.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  09.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen