Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Morfologi

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

 I morfologi skal studentane setje seg inn i følgjande emne og gjere greie for dei:

 • avgrensing morfologi/fonologi, teikn kontra figur;
 • type/varians-omgrep: morfem, morf, allomorf, morfofonologisk veksling;
 • forskjellige ord-omgrep: syntagmatisk ord, ordform, morfo-syntaktisk ord, leksem;
 • konstruksjonstypar i ord: stammedanning (samansetjing, avleiing) og bøying;
 • emne frå grenseområdet morfologi/syntaks: ulike definisjonsgrunnlag for ordklasseinndeling, viktige morfologiske og syntaktiske kategoriar av nominal og verbal type i ymse språk;
 • to hovudmodellar for beskriving av språk: prosess og arrangement.

Læringsutbyte

 Kunnskapar

Kandidaten kan...

 • gjere greie for viktige utgangspunkt innan moderne morfologisk teori
 • omskrive viktige omgrep og modellar innan morfologi

Ferdigheiter

Kandidaten kan...

 • vurdere og samanlikne morfologiske beskrivingar
 • nytte metodar og omgrepsapparatet innan morfologi

Generell kompetanse

Kandidaten kan...

 • bruke lingvistisk argumentasjon i samband med morfologiske fenomen
 • ha eit kritisk blikk på eigne og andre sine analysar

Emnet er nyttig for studentar som skal arbeide vidare med morfologiske emne innanfor eit språkstudium eller innanfor lingvistikk.

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Det blir tilrådd at studenten har avlagt ex.fac.-varianten språk og kommunikasjon eller tilsvarande for å ta lingvistiske emne. Det er også ein føremon dersom studentane har teke eit språkfag på førehand.

Studiepoengsreduksjon

LING120 (5 stp.)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

 Undervisninga er basert på førelesingar, samt øvingsoppgåver med gjennomgåing i seminar.

Om lag 3 timar pr. veke.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal levere inn ei pensumliste til godkjenning.

Vurderingsformer

Hausten 2020 er vurderingsforma endra frå skuleeksamen til heimeeksamen på 6 timar, som tiltak mot spreiing av koronavirus.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Litteraturliste

Pensum er kapittel frå lærebøker og artiklar, på til saman omlag 150-200 sider.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

E-post: studierettleiar@lle.uib.no 

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  10.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen