Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Temabasert bacheloroppgåve i språkvitskap

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeLING255
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane djupare innsikt i lingvistiske metodar og problemstillingar gjennom sjølvstendig arbeid med ei bacheloroppgåve.

Instituttet tilbyr fleire tema, og studentane vel eitt av dei. Studiet omfattar område innanfor lingvistikk, og må godkjennast av rettleiar. 

Fordjupingstema vil veksle frå semester til semester, avhengig av tilgjengelege rettleiarar. Instituttet gir informasjon om kva tema som blir tilbode i god tid før semesterstart.

Emnet gir tilgang til ei spesialisering i lingvistikk.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten kan:

 • sjølvstendig utvikle, avgrense og formulere fruktbare lingvistiske problemstillingar innan temaet 
 • gjengi sentrale teoriar innan tematikken til bacheloroppgava ut fra forskningslitteraturen.

Ferdigheiter

Kandidaten kan...

 • analysere og kritisk vurdere ulike data, metodar og informasjonskjelder og nytte dei til å strukturere og formulere språkvitskaplege resonnement
 • uttrykke resonnementa sine om eit språkvitskapleg tema skriftleg i form av ei bacheloroppgåve
 • bruke tekstelement som t.d. eksempel, figurar og tabellar i samsvar med vanleg praksis i lingvistiske fag

Generell kompetanse

Kandidaten kan...

 • gjennomføre ein sjølvstendig, avgrensa språkvitskapleg studie under rettleiing
 • analysere og formulere språkvitskaplege problemstillingar, metodar og resultat
 • resonnere, syntetisere og dokumentere faglege framstillingar 
 • formidle eit sjølvstendig arbeid og meistre språkvitskaplege uttrykksformer

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

EXFAC00SK og dei obligatoriske lingvistiske emna på 100-nivå er sterkt anbefalte forkunnskaper.

Studiepoengsreduksjon

LING251: 10 stp.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Rettleiing av bacheloroppgave. Forelesingar med innleiing til språkvitskapleg skriving. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Ein arbeidsplan skal leggast fram for rettleiar to veker etter ordinær undervisingsstart.
 • Studenten skal gi ein munnleg presentasjon av tema for bacheloroppgåva.
 • Eit nærast fullstendig utkast skal leggast fram for rettleiar seinast 4 veker før innlevering.
 • Rettleiar kan innkalle til eit møte etter kvar innlevering.

Vurderingsformer

Rettleidd bacheloroppgåve (om lag 3000-4000 ord) over oppgjeve emne.

Hjelpemiddel til eksamen

All faglitteratur, data og vitskaplege metodar og verktøy er tillatne.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Det skal leggast opp til eit pensum som tilsvarar 5-10 forskingsartiklar og bakgrunnslitteratur i samråd med rettleiar. Omfang er om lag 500 sider.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret for språkvitskap

Emneansvarleg

Programstyret for språkvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium