Hjem
Utdanning
Masteremne

Lingvistikk mastergradsoppgåve

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust/vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studenten vel eit lingvistisk emne som han/ho vil undersøkje vitskapleg. Resultatet av undersøkinga skal leggjast fram i form av ei masteroppgåve. Oppgåva treng ikkje leggje fram nytt materiale eller føre til nye originale konklusjonar for å bli godkjend, men det blir stilt krav til vitskapleg metode og handsaming av stoffet.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten kan:

 • gjengi og drøfte problemstillingar innan språkvitskap
 • knytte desse problemstillinger til teoriar og tidligare forsking

Ferdigheiter

Kandidaten kan...

 • gjennomføre ein sjølvstendig, avgrensa lingvistisk studie under rettleiing
 • analysere og kritisk vurdere ulike data, metodar og informasjonskjelder og nytte dei til å strukturere og formulere lingvistiske resonnement
 • uttrykke sine resonnementer om språkvariasjon skriftlig i form av en masteroppgåve

Generell kompetanse

Kandidaten kan...

 • analysere språkvitskaplege problemstillingar
 • formidle eit sjølvstendig arbeid og meistre lingvistiske uttrykksformer
 • kommunisere om lingvistiske problemstillingar, analysar og konklusjonar

Masteroppgåva skal kvalifisere studenten til å drive forsking innanfor lingvistiske emne. 

Krav til studierett

Krav om gyldig studierett på masterprogrammet i lingvistikk ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Val av emne for masteroppgåva må godkjennast av fagmiljøet. Det må falle innanfor dei lingvistiske disiplinane der fagmiljøet sjølv har eller kan skaffe den naudsynte kompetansen. I arbeidet med masteroppgåva har studenten krav på å få tildelt ein fagleg rettleiar. Fagmiljøet avgjer kven som skal vere rettleiar for kvar enkelt student. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Student og rettleiar skriv båe under på ein rettleiingskontrakt.

Før den munnlege slutteksamenen skal studenten ha halde eit seminarinnlegg på eit instituttseminar. Innlegget kan vere ein presentasjon av delar av masteroppgåva eller ei innleiing til diskusjon om eit anna arbeid.

Vurderingsformer

Masteroppgåva skal innleverast innan dei gjeldande fristane. Etter at masteroppgåva er godkjend og evaluert, går kandidaten opp til ein munnleg eksamen som har tilknyting til masteroppgåva. Munnleg eksamen kan justere karakteren for masteroppgåva med inntil 1 karakter opp eller ned. Oppgåva skal vere på mellom 70 til 110 sider

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Litteraturliste

Det blir lagt opp eit pensum på om lag 1500 sider i samråd mellom kandidat og rettleiar

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  15.05.2020
  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   29.05.2020, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen