Hjem

Utdanning

Masteremne

Vitskapsteori og metode for språklege mastergrader

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek opp til drøfting ulike vitskapsteoretiske synsmåtar som har vore fremma om språkforsking, og gjev ei innføring i innsamling, oppbygging og bruk av tekstkorpora. Varierande frå semester til semester kan også andre metodeemne bli tekne opp, til dømes feltmetodar og arbeid med informantar; utarbeiding og bruk av spørjeskjema; statistiske metodar relevante for handsaming av korpusdata og informantdata.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten kan...

 • gjengi og diskutere viktige vitskapsteoretiske og metodiske grunnlag for språkvitskapleg arbeid
 • omskrive viktige omgrep innan vitskapsteori og metode

Ferdigheiter

Kandidaten kan...

 • vurdere og samanlikne metodar innan lingvistikken, t.d. feltmetodar og korpusmetodar.
 • nytte metodar og omgrepsapparatet innan praktisk språkforskning.

Generell kompetanse

Kandidaten kan...

 • bruke lingvistisk og vitskapsteoretisk argumentasjon
 • ha eit kritisk blikk på eigne og andre sine metodar
 • diskutere felles metodespørsmål

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ein bachelorgrad med språkleg spesialisering gjev det mest høvelege startgrunnlaget.

Studiepoengsreduksjon

For studentar som har teke det eldre emnet LING301 Vitskapsteori for lingvistiske fag blir det ein studiepoengreduksjon på 5 stp. til 10 stp.

For studenter som har teke emnet LING311 Metode for språklege mastergrader blir det ein studiepoeng reduksjon på 10 stp. til 5 studiepoeng.

Krav til studierett

Krav om gyldig studierett på masterprogrammet i lingvistikk, masterprogrammet i datalingvistikk og språkteknologi eller eit av masterprogramma i språk ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminar og praktiske øvingar. Normalt vil lærarar frå ulike språkfag vere ansvarlege for undervisninga.

Om lag 2 timar pr. veke.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å få gå opp til eksamen må studenten ha levert to obligatoriske oppgåver i løpet av kurset.

Individuell pensumliste må leverast.

Vurderingsformer

Semesteroppgåve. Omfanget skal vere 3000-4000 ord.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Litteraturliste

Pensum kan vere samansett av om lag 2/3 fellespensum og 1/3 pensum valt i samråd med studenten sitt eige institutt og i tilknyting til det språket studenten studerer. Pensum omfattar bidrag til språkvitskapens vitskapsteori, innføringar i språkvitskapleg metode og illustrerande artiklar.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.05.2018, 13:00
  Trekkfrist
  08.05.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen