Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Litteraturteori

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeLITTIF200
 • Talet på semester1
 • SpråkNormalt engelsk 
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Emnet går første gang våren 2019

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi ei innføring i fortolking- og diskursteori med eit innslag av ulike teoretiske retningar som har vore relevante for europeisk litteratur.

Innhald:
Studiet vil vere sett saman av eit utval litteraturteoretiske tekstar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • Har grunnleggjande kunnskap om eit utval teoretiske retningar som har vore relevante for fortolkings- og diskursteori innan europeisk litteratur
 • har kunnskap om forholdet mellom litteratur, samfunn, kultur, makt, kjønn og identitet

Ferdigheiter

Studenten

 • kan drøfte fagstoffet i eit mindre skriftleg arbeid
 • kan problematisere og reflektere omkring korleis ulike teoretiske retningar eller skolar har tolka europeisk litteratur på ulike måtar

Generell kompetanse

Studenten

 • kan demonstrere kunnskap og evne til fagleg drøfting i eit skriftleg arbeid
 • kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling knytt til fagstoffet.
 • kan vidareutvikle kunnskapane, ferdigheitene og forståinga si av fagstoffet gjennom vidare studium.

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen 

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. 

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir undervist i sentrale delar av pensum i hovudsak i form av oversynsførelesingar. Normalt blir det gitt førelesingar to timar i veka i fire veker. Det kan også bli aktuelt å organisere undervisninga i ei eller fleire blokker.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studentalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen 

Vurderingsformer

Vurderingsforma i emnet er ein to timars skoleeksamen. Eksamen kan bli gitt tidleg i semesteret. 

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. 

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

I pensumoversynet på internett ligg det opplysningar om kva tekstar som til ei kvar tid er pensum.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret 

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg

Institutt for fremmedspråk

Emneansvarleg

Institutt for fremmedspråk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Institutt for fremmedspråk 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen