Hjem
Studentsider
Masteremne

Statistikkinnføring for logopedar

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kurset skal gi innføring i grunnleggende statistiske begrep, prinsipp og metoder som benyttes i logopedisk og helsefaglig forsking.

 

Innhold:

-Metoder for å rapportere (beskrive og

oppsummere) en samling av data gjennom tabeller,

grafer og deskriptive mål.

-Grunnleggende fordelinger: Normalfordeling,

binomisk fordeling

-Begrep i statistisk inferens: Utvalg og populasjon,

hypotese og hypotesetest, test-observator,

signifikansnivå, p-verdi og konfidensintervall

- Finne statistisk styrke og utvalgsstørrelse

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande

læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten:

 • Forstå di viktigste prinsippene ved bruk av

kvantitative forskingsmetoder.

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten:

 • gjøre rede for vanlige deskriptive statistiske mål
 • forstå forutsetningene for generalisering av

resultater og prinsippet for en statistisk test

 • bestemme hvilke analyser og tester som bør

brukes ved de vanligste studiedesign

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

 • Vise kritisk refleksjon over metodebruk og

metodologiske problemstillinger i skriftlige

arbeid.

Tilrådde forkunnskapar

 • Forelesninger
 • Studentaktive læringsformer: Gruppearbeid/PBL
 • Seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente statistikkoppgåver i PBL-grupper.

Vurderingsformer

Heimeeksamen over fem dager

Hjelpemiddel til eksamen

PC med statistikkprogram

Karakterskala

A - F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk biologi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk biologi.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar.psyfa@uib.no

Tlf 55 58 27 10

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  16.11.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.11.2020, 14:00
  Trekkfrist
  02.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen