Hjem
Studentsider
Masteremne

Statistikkinnføring for logopedar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kurset skal gi innføring i grunnleggende statistiske begrep, prinsipp og metoder som benyttes i logopedisk og helsefaglig forsking.

 

Innhold:

-Metoder for å rapportere (beskrive og

oppsummere) en samling av data gjennom tabeller,

grafer og deskriptive mål.

-Grunnleggende fordelinger: Normalfordeling,

binomisk fordeling

-Begrep i statistisk inferens: Utvalg og populasjon,

hypotese og hypotesetest, test-observator,

signifikansnivå, p-verdi og konfidensintervall

- Finne statistisk styrke og utvalgsstørrelse

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande

læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført emne kan studenten:

 • Forstå di viktigste prinsippene ved bruk av

kvantitative forskingsmetoder.

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten:

 • gjøre rede for vanlige deskriptive statistiske mål
 • forstå forutsetningene for generalisering av

resultater og prinsippet for en statistisk test

 • bestemme hvilke analyser og tester som bør

brukes ved de vanligste studiedesign

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten:

 • Vise kritisk refleksjon over metodebruk og

metodologiske problemstillinger i skriftlige

arbeid.

Tilrådde forkunnskapar

 • Forelesninger
 • Studentaktive læringsformer: Gruppearbeid/PBL
 • Seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente statistikkoppgåver i PBL-grupper.

Vurderingsformer

Heimeeksamen over fem dager

Hjelpemiddel til eksamen

PC med statistikkprogram

Karakterskala

A - F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk biologi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk biologi.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.11.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2022, 15:00
  Trekkfrist
  07.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen