Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsmetode og forskningsetikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

a) Emnets overordnede mål

Studentene skal gjennom emnet tilegne seg grunnleggende kunnskap om ulike forskningsmetoder, deres bruk og metodologiske fundament, samt om forskningsetiske tema. Emnet skal bidra til utvikling av en analytisk holdning og selvstendighet i skriftlig arbeid med tanke på kunnskap om metodologi og metode,metodebruk og forskningsetikk.

b) Faglig innhold

Emnet skal dekke ulike typer kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, deres teoretiske fundament, bruk og praktiske framgangsmåter, med særlig vekt på forskning i helsefag.Vitenskapsetiske temaområder som normer for vitenskapelig virksomhet og forskningsetikk skal inngå (se Emnebeskrivelse, emnets hjemmeside, Mitt UiB).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for metodologisk forankring ulike forskningstilnærminger og ¿ design er knyttet til
 • gjøre rede for typer kunnskap som ulike forskningsmetoder er egnet til åbringe fram

Ferdigheiter

Studenten kan

 • utforme og kritisk vurdere forskningsdesign i forhold til aktuelleproblemstillinger
 • analysere publiserte studier med hensyn til metodespørsmål

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kritisk analyse av forskningslitteratur
 • vurdere anvendelse av ulike forskningsmetoder til ulike formål

Krav til studierett

Studentar som skal ta emnet må ha studierett ved Masterprogram i logopedi.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Førelesningar
 • Seminar
 • Gruppearbeid/PBL

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Godkjent gruppeoppgåve i kvalitativ

metode.

 • Innlevering av utkast til

semesteroppggåve for kommentarar

Vurderingsformer

Semesteroppgåve

Karakterskala

A - F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og

UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  29.11.2022, 13:00
  Trekkfrist
  15.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen