Hjem
Studentsider
Masteremne

Fordjuping i logopedi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeLOGO321
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål og innhald

Emnet gir ei fordjuping i tre sentrale vanskeområde innan det logopediske fagfeltet: språkvanskar, lese- og skrivevanskar og språklydsvanskar. Studenten skal gjennom emnet skaffe seg det teoretiske grunnlaget og ferdigheitene som skal til for å kartlegge, behandle og gje råd til born og vaksne med desse vanskane.

Læringsutbyte

Etter fullført emne:

Kunnskapar

 • kan studenten gjere greie for sentrale teoriar, årsaker, kartlegging, rådgjeving og behandling av følgjande vanskar:
  • Utviklingsmessige språkvanskar, inkludert pragmatiske vanskar
  • Lese- og skrivevanskar
  • Språklydsvanskar
 • har studenten god kunnskap om:
  • avvikande språk- og taleutvikling hos barn
  • psykogene tilleggsvanskar, og komorbiditet med andre vanskar og sjukdommar, inkludert konsentrasjons- og merksemdsvanskar (ADHD)
  • vanskane over i en fleirspråkleg eller fleirkulturell kontekst
 • har studenten god kjennskap til vurderingskriterier for kliniske testverktøy
 • kjenner studenten til verktøy for grammatisk analyse av barnespråk

Ferdigheiter

 • kan studenten transkribere og analysere avvikande tale og språk
 • kan studenten planlegge kartlegging av utviklingsmessige språkvanskar, lese- og skrivevanskar

og språklydsvanskar med etablerte metodar

 • kan studenten tolke resultata av denne kartlegginga
 • kan studenten gjennomføre passande behandling av desse vanskane og setje i verk andre

naudsynte tiltak

 • kan studenten utforme testrapportar og kartleggingsrapportar
 • kan studenten grunngje og forklare testar og behandlingsopplegg for klientar, pårørande og

andre fagpersonar

 • kjenner studenten til sentrale testar for kartlegging av ulike språk- og talevanskar
 • meistrar studenten sentral fagterminologi

Generell kompetanse

 • kan studenten vurdere ny kunnskap og nye behandlingsmetodar for å halde ved like evidensbasert

praksis

 • kan studenten analysere relevante yrkesetiske problemstillingar
 • kjenner studenten til arbeidsfordelinga mellom logopedar og andre fagpersonar
 • kjenner studenten til lovar og retningsliner for arbeid med språk- og kommunikasjonsvanskar

hos barn.

 • syner studenten gode evner til samarbeid og kommunikasjon med medstudentar og andre

relevante aktørara

Arbeids- og undervisningsformer

 • PBL (om lag 12 timar)
 • Forelesning (om lag 40 timar)
 • Seminar (8 timar)

Studenten må rekne med å lese om lag 900 sider litteratur.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • To skriftlege oppgåver:
  • Transkripsjon av avvikande tale
  • Testrapport
 • Deltaking i og godkjenning av PBL. Fråvær ut over 20 % vil føre til Ikkje bestått obligatorisk aktivitet.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Munnleg eksamen

Karakterskala

A - F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.