Hjem
Studentsider
Masteremne

Fordjuping i logopedi 2

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeLOGO322
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål og innhald

Emnet gir ei fordjuping i fire sentrale vanskeområde innan det logopediske fagfeltet: nevrogene kommunikasjonsvanskar, svelgevanskar, taleflytvanskar og stemmevanskar. Studenten skal gjennom emnet skaffe seg det teoretiske grunnlaget og ferdigheitene som skal til for å kartlegge, behandle og gje råd til born og vaksne med desse vanskane.

Krav til forkunnskapar

LOGO310 - Innføring i logopedi

Arbeids- og undervisningsformer

 • PBL (om lag 12 timar)
 • Forelesning (om lag 40 timar)
 • Kurs i metodar for stemmebehandling (om lag 15 timar)
 • Kurs i metodar for taleflytbehandling (om lag 15 timar)

Studenten må rekne med å lese litteratur i eit omfang av om lag 800 sider.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking i og godkjenning av PBL-arbeidet. Fråvær ut over 20 % vil føre til

ikkje bestått obligatorisk aktivitet.

 • Obligatorisk deltaking i og godkjenning av stemmeøvingar
 • Obligatorisk deltaking i og godkjenning av taleflytøvingar
 • Midtvegssamtale knytt til PBL-arbeidet

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Heimeeksamen (5 dagar)

o Studenten skal utforme ein fullstendig klinisk rapport (utredning og tiltak) på

bakgrunn av utdelt grunnlagsinformasjon.

Karakterskala

A - F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering

og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar.psyfa@uib.no

Tlf 55 58 27 10