Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fantastiske data

  • Studiepoeng7.5
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeLSCI651
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

7,5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Nettbasert

Mål og innhald

Data finnes overalt, men hva er data, hvor kommer de fra, og hva kan de brukes til? Målet med kurset er å gi deltakerene grunnleggende kunnskap i hva data er, datas livssyklus og om hvordan jobbe med data. Deltakerne vil også tilegne seg nødvendige grunnleggende ferdigheter for å utføre kritisk tenkning over datas roller i en SMART CITY virksomhet.

Innhold i kurset inkluderer tema relatert til data livssyklusen: hvordan data samles, forvaltes, prosesseres, behandles, visualiseres og kommuniseres. Egenskaper med forskjellige typer data, virksomhets data og dataflyt, samt hva kan man måle med data er i fokus. Kurset vil i tilegg gi innsikt i hvordan organisasjonen jobber med data samt oversikt over personvernsreguleringen og personopplysningsvern.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan...
- Forklare hva data er og hvor de kommer fra
- Forklare egenskaper ved forskjellige typer data
- Beskrive datas livssyklus
- Forklare data lagring, prosessering, og behandling
- Forklare hva en database er og tolke en enkel datamodell


Ferdigheiter

Studenten kan ...
- Identifisere en virksomhets data og dataflyt
- Gjøre spørringer mot en database
- Tolke høy-nivå representasjoner av data (f.eks infographic, visualiseringer)
- Utføre kritisk tenkning over rollen av data i virksomhet (bruk av data, personvern, osv)
- Tolke personvern og personopplysningsvern med tanke på bruk av data


Generell kompetanse
Studenten kan ..
- Forklare betydningen av data for en SMART CITY virksomhet
- Kjenne til ulike bruksmønstre for data i et system
- Foreslå tiltak for forsvarlig bruk av data
- Vurdere nye bruksområder for eksisterende data i en virksomhet

Krav til forkunnskapar

Ingen særskilte forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for deltakarar assosierte med Renovasjonsbransje

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset gjennomføres nettbasert. Kurset er organisert som fem ulike digitale modular og fire synkrone møter, og gjennomføres over ni uker totalt. Hver modul varer i en uke og i denne perioden vil deltakarane arbeide med oppgaver og aktivitetar knyttet til den enkelte modulen både individuelt og i grupper.

Undervisningsformene er organisert som nettbaserte forelesinger, digitalt læringsmateriell og aktiviteter. Læringsmateriellet vil bli en blanding av kapitler fra en bok, artikler tilgjengelig i digital form, og videoer som forklarer teorier og modeller.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For hver modul vil det være en obligatorisk quiz eller oppgave om sentrale tematikker og læringsopplevelser. Det vil også være et obligatorisk gruppeprosjekt som leveres som en gruppepresentasjon i den siste synkrone samlingen.

Obligatoriske aktivitetar er berre gyldig i undervisningsemesteret.

Vurderingsformer

Eksamen består av en 2 timers digital skriftlig heime eksamen (60%), og et refleksjonsnotat (cirka 1000 ord) over egen læring (40%).

For å bestå emnet må obligatoriske oppgaver og avsluttande eksamen være godkjent.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle skrivne og trykte hjelpemiddel er lovlege

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Liste med litteratur utgjer kaptiler fra en bok, artikler, samt annet digitalt læringsmatriell.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

The Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)

Emneansvarleg

The Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultetet