Hjem
Studentsider

Barns utvikling -risiko og beskyttelse i individ, familie og samfunn

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMABARN328
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og Engelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

master

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

UiB

Mål og innhald

Emnet skal gi studentene avansert kunnskap om barns utvikling, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer i barns oppvekst. Studenten skal ha kunnskap og ferdigheter til å utføre forsvarlig utredning, beslutninger, og tiltaksarbeid. Videre skal emnet gi studentene avansert kunnskap om grunnlag for kunnskapsbasert praksis i barnevernet. Emnet skal og gi avansert kunnskap om samiske- og minoritetsbarns rett til eget språk, kultur, etnisitet og religion. Studenten skal etter fullført emne ha inngående kunnskap i juridisk metodelære(rettskildelære), dette evalueres ved Nasjonal deleksamen i Jus. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 1. har avansert kunnskap om barns utvikling
 2. har avansert kunnskap om risiko - og beskyttelsesfaktorer for barnets utvikling relatert til barnet, familien og samfunnet. Herunder skal studenten ha inngående kunnskap om betydningen av omsorgssvikt, seksuelle overgrep, vold, kriminalitet, rus, psykisk uhelse hos omsorgspersoner, samt levekår og utenforskap.
 3. inngående kunnskap i juridisk metodelære (rettskildelære)
 4. har avansert kunnskap om innhenting av informasjon om barnet og familiens situasjon som grunnlag for vurderinger og beslutninger til barnets beste.
 5. har kjennskap til kravet til forsvarlighet i utrednings- og tiltaksarbeid, og i beslutningsprosesser
 6. har avansert kunnskap om kilder til kunnskapsbasert praksis, i vurdering og evaluering av tiltak tilpasset målgrupper i barnevernet
 7. har avansert kunnskap om ulike levesett og verdier knyttet til kulturelt mangfold og minoriteter
 8. har avansert kunnskap om etniske minoritets- og samiske barns rett til en oppvekst der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytninger ivaretas.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og dokumentere barns omsorgssituasjon i lys barnets utvikling, oppvekstforhold og familiens levekår og iverksette relevante tiltak
 • kan analysere konsekvenser av vurderinger, beslutninger og tiltak for barnet og familien utfra best tilgjengelige teoretiske og empiriske kunnskap
 • Selvstendig identifisere rettslige problemstillinger, og anvende juridisk metode ved løsning av rettslige relevante problemstillinger(rettsanvendelse)
 • kan bruke avansert kunnskap om sentrale problemstillinger og avveininger i arbeidet med akuttiltak, hjelpetiltak, fosterhjemsarbeid, ettervern, miljøterapi i og utenfor institusjon
 • kan bruke kunnskap om muligheter og begrensninger ved ulike modeller og metoder for informasjonsinnhenting som grunnlag for beslutninger
 • kan bruke og vurdere kartleggingsverktøy knyttet til barnevernet sitt undersøkelses- og tiltaksarbeid
 • kan bruke kunnskapsdatabaser og kunnskapsstatuser som er relevante for barnevernet sitt arbeid
 • kan bruke faglige retningslinjer og veiledere for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for  utsatte barn og deres familier.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke relevante metoder slik at barn og foreldres rett til medvirkning ivaretas i alle faser i en barnevernssak
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å sikre og dokumentere at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
 • analysere relevante eksisterende og fremtidige rettslige problemstillinger og rettskildemateriell på barnevernfeltet
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter om barn og familiers behov, verdier, livsstil og foreldrepraksis, relatert til kulturelt mangfold.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen overlapp med emner ved Det psykologiske fakultet

Krav til studierett

Emnet krever studierett på masterprogrammet i barnevern

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom emnet vil det bli brukt ulike arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, seminar, gruppearbeid og individuelle oppgaver, og eigenstudie. 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Presentasjoner og essayer basert på aktuell forskning eller kasus

 • obligatoriske gruppepresentasjoner i seminar
 • annoteringsoppgave
 • essay om juridisk problemstilling
 • 75% deltakelse i seminarer og PBL

Vurderingsformer

Mappevurdering bestående av to deler:
 • Nasjonal deleksamen i juss (bestått/ikke bestått)
 • 5 timer skoleeksamen med karakter

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A til F brukt

Vurderingssemester

Høst

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemestere. Lista inneheld både norsk- og engelskspråkleg litteratur.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Emneansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet