Hjem
Studentsider
Masteremne

Treningslære og rørsle

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår (første semester) og haust (andre semester)

Mål og innhald

Overordna mål:

I treningslære og bevegelse skal studentene få forståing av sentrale modellar for motorisk kontroll og -læring, biomekaniske prinsipp og analysar. Studentene skal vidare få kunnskap om korleis fysisk aktivitet verkar på kroppens vev og korleis fysisk aktivitet blir tilrettelagt for pasientar med muskel- og skjelettplager.

Innhald: Emnet omhandlar modellar for motorisk kontroll og -læring; biomekaniske prinsipp; kritisk analyse av litteratur om trening til pasientar med muskel- og skjelettplager; og korleis fysisk aktivitet bør planleggast og gjennomførast for å få ønska effekt hos pasientar med muskel- og skjelettplager.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne kunne gjere greie for terapeutiske implikasjonar for ulike motoriske-, biomekaniske-, fysiologiske- og atferdsforhold i tillegg til korleis ein legg til rette for fysisk aktivitet for personar med muskel- og skjelettplager.

  • Kunnskap: Studenten har inngåande kunnskap om prinsipp innan motorisk kontroll/-læring, biomekanikk, bevegelse og åtferdsendring, og kan nytta disse i undersøking av rørsler og i behandlingstiltak av pasientar. Ha kunnskap om trening til dei mest vanlige pasientgruppene innen MSK, og kjenne til forhold som påvirkar pasientane sin motivasjon for oppfølging av trening.
  • Ferdigheter: Studenten kan utføre analysar av korleis testar og funksjonsundersøkingar påverkar vevet. Studenten kan ta spesielle omsyn ved tilrettelegging av trening til pasientar med muskel- og skjelettplager.
  • Generell kompetanse: Studenten har kompetanse til å vurdere og rettleie pasientar med muskel- og skjelettplager, samt formidle disse forholda til anna helsepersonell.

Krav til studierett

Klinisk masterstudium for fysioterapeutar i manuellterapi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

40 t førelesingar og gruppearbeid, samt sjølvstudium.

Minimum 80% oppmøte

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Førelesingane og gruppearbeid er obligatorisk

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Mappevurdering av 3 mappenotat:

  1. Artikkelanalyse
  2. Biomekanikk: oppgåve
  3. Treningsprogram

Interne sensorar.

Karakterskala

Karakter: bestått/ikkje bestått.

Vurderingssemester

Artikkelanalyse blir vurdert i vårsemesteret (1.semester)

Biomekanikk-oppgåve og Treningsprogram blir vurdert i haustsemestert (2.semester)

Emneevaluering

Emne blir evaluert anna kvart år.

Emneansvarleg

Jon Joensen

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Studierettleiar: studie@igs.uib.no

Eksamensinformasjon