Hjem

Utdanning

Masteremne

Forskingsmetodar

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAPSYK302
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og/eller engelsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje studentane oversyn over og innsyn i forskingsdesign samt kvantitative og kvalitative forskingsmetodar. Emnet gjev også ei innføring i forskingsetikk, inklusive det å nytte kunnskapen i konkret forsking. Emnet har som mål å gjere studenten betre i stand til å ta forskingstrategiske avgjerder knytt til val av tema, forskingsspørsmål, design, metodar, etiske problemstillingar og analysetilnærmingar i psykologisk forsking.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten kan...

 • Kritisk drøfte sentrale kjenneteikn ved det kvantitative og det kvalitative forskingsparadigmet.
 • Gjere greie for val av forskingstema og problemstilling og deira betyding for design og metodar for datainnsamling.
 • Differensiere mellom ulike typar kvantitative og kvalitative analysar og ha kjennskap til når dei kan og bør brukast.
 • Gjere greie for sentrale etiske foresetnader knytt til gjennomføringa av eit prosjekt.

Ferdigheiter

Studenten kan...

 • Velje forskingstema og utforme problemstillingar som kan undersøkjast ved kvantitative og/eller kvalitative forskingsmetodar.
 • Utforme eit kvantitativt undersøkingsopplegg som omfattar innsamling og tilverking av kvantitative data.
 • Utforme eit kvalitativt undersøkingsopplegg som omfattar innsamling og tilverking av kvalitative data.
 • Kunne bruke standard kvantitativ og kvalitativ programvare for databehandling.
 • Velje og gjennomføre adekvate kvantitative og kvalitative analysar av data.

Generell kompetanse

Studenten kan...

 • Ta forskingsstrategiske avgjerder i psykologisk forsking.
 • Gjennomføre eit forskingsprosjekt i tråd med gjeldande etiske standardar og retningslinjer.
 • Reflektere over etiske dilemma og utfordringar i psykologisk forsking og det å vere etterretteleg i forsking.

Krav til studierett

Oppmelding til emnet krev opptak ved masterprogrammet i psykologi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og øvingar i PC- lab, totalt 46 timar.
Gruppearbeid og presentasjon innan tema studiedesign og forskingsetikk.
Øvingar i kvantitativ og kvalitativ analyse

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei oppgåve innan studiedesign og forskingsetikk. Munnleg presentasjon.

Obligatorisk deltaking på førelesingar og seminar (80%).

Vurderingsformer

Mappevurdering med 2 arbeid.
Innlevering av 2 individuelle skriftlege oppgåver. Oppgåvene skal skrivast innan følgjande tema:

 • Ei oppgåve innan kvantitativ analyse (opp til 3000 ord).
 • Ei oppgåve innan kvalitativ analyse (opp til 3000 ord).


Kandidaten må få greidd resultat på båe oppgåver for få greidd resultat i emnet.

Karakterskala

Greidd/ ikkje greidd

Litteraturliste

Tilrådd litteratur er samansett av omtrent 1000 sider.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Instiutt for samfunnspsykologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

For meir informasjon, ver god å ta kontakt med studierettleiar/informasjonssenter på tlf/e-post.