Hjem
Studentsider
Masteremne

Forskingsmetodar

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAPSYK302
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og/eller engelsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gje studentane oversyn over og innsyn i forskingsdesign samt forskingsmetodar. Emnet gjev også ei innføring i forskingsetikk, inklusive det å nytte kunnskapen i konkret forsking. Emnet har som mål å gjere studenten betre i stand til å ta forskingstrategiske avgjerder knytt til val av tema, forskingsspørsmål, design, metodar, etiske problemstillingar og analysetilnærmingar i psykologisk forsking.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten kan...

 • Kritisk drøfte sentrale kjenneteikn ved ulike forskingsparadigmer.
 • Gjere greie for val av forskingstema og problemstilling og deira betyding for design og metodar for datainnsamling.
 • Differensiere mellom ulike analysar og ha kjennskap til når dei kan og bør brukast.
 • Gjere greie for sentrale etiske foresetnader knytt til gjennomføringa av eit prosjekt.

Ferdigheiter

Studenten kan...

 • Velje forskingstema og utforme problemstillingar som kan undersøkjast ved forskingsmetodar.
 • Utforme eit undersøkingsopplegg som omfattar innsamling og tilverking av data.
 • Kunne bruke standard programvare for databehandling.
 • Velje og gjennomføre adekvate analysar av data.

Generell kompetanse

Studenten kan...

 • Ta forskingsstrategiske avgjerder i psykologisk forsking.
 • Gjennomføre eit forskingsprosjekt i tråd med gjeldande etiske standardar og retningslinjer.
 • Reflektere over etiske dilemma og utfordringar i psykologisk forsking og det å vere etterretteleg i forsking.

Krav til studierett

Oppmelding til emnet krev opptak ved masterprogrammet i psykologi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og øvingar i PC-lab.
Gruppearbeid og presentasjon innan tema studiedesign og forskingsetikk.
Øvingar i analyse

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Ein munnleg presentasjon av gruppeoppgåve og deltaking på heile presentasjonsdagen.
 • Innlevering av ei individuell oppgåve, omfang omlag 1500 ord.
 • Ei obligatorisk fleirvalsprøve der studenten må svare rett på minst 60 %.
 • Obligatorisk deltaking på lab-førelesingar og førelesingar innan fordjuping og vald spesialisering (80 %).

Vurderingsformer

Deltaking. Emnet er bestått når alle obligatoriske undervisningsaktivitetar er gjennomførte og godkjende.

Karakterskala

Greidd/ ikkje greidd

Litteraturliste

Tilrådd litteratur er samansett av omtrent 1000 sider.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Instiyutt for samfunnspsykologi