Hjem

Utdanning

Masteremne

Behavioral Neuroscience 1: Biological Psychology

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje kunnskap om hjernen og korleis nervesystemet utviklar seg, er oppbygd og fungerer. Studentane skal få forståing av det nevrobiologiske grunnlaget for emosjonar og kognisjon.

Emnet skal formidle forståing for biologiske forutsetningar og avgrensingar for utvikling av normal åtferd, samt samspelet mellom mentale og somatiske prosessar. Innføring i åtferdsgenetisk teori og metode skal gje forståing for samspelet mellom genetisk arv og miljø.

Innhald:

 • Studiet tar opp tema som
 • Nevroanatomi, nevrofysiologi og nevrotransmisjon
 • Emosjonar og stress
 • Søvn og biologiske rytmar
 • Demonstrasjon av dyreeksperimentell metodikk
 • Laboratorieøvingar i psykofysiologi med kurs i registreringsteknikkar av fysiologisk aktivitet regulert av det autonome nervesystemet
 • Hjernedisseksjon
 • Etiske krav ved forsking på dyr

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Ved fullført emne kan studenten gjere greie for:

 • Det nevrobiologiske og læringspsykologiske grunnlaget for emosjonar og kognisjon.
 • Oppbygningen av nervesystemet og hvor funksjonsområder i hjernen er lokalisert.
 • Biologiske forutsetninger for normal atferd og psykopatologi
 • Interaksjonen mellom genetikk, arv, miljø og fenotype
 • Samspillet mellom åtferd, hormoner og immunforsvar, samt reproduksjon
 • Hvordan nevrobiologiske prosesser (stress, søvn og smerte) virker inn på psykologisk helseåtferd, psykosomatiske tilstander/lidelser og subjektive helseplager
 • Grunnleggende metodiske tilnærminger innen psykofysiologi og nevrovitenskap, samt åtferdsforskning på dyr

Ferdigheiter

Ved fullført emne kan studenten:

 • Planleggje og gjennomføre enkle eksperiment med registrering av psykofysiologiske mål
 • Vise lokaliseringa av sentrale hjernestrukturar ved bruk av elektroniske hjerneatlas
 • Skildre og presentere eksperiment, resultat og konklusjonar i den forma som blir forventa i ein vitskapleg presentasjon eller artikkel.

 

Generell kompetanse

Ved fullført emne kan studenten:

 • Vise forståing for retningslinjer for handtering av anatomiske preparat
 • Vise forståing for etiske retningslinjer ved forsking på dyr
 • Reflektere over samspelet mellom biologi, miljø og åtferd

Krav til forkunnskapar

Kurs i biologisk psykologi tilsvarande Biologisk psykologi (5 stp) i PSYK 101 på årsstudiet i Bergen. Studentar som skal arbeide med dyr i masteroppgåva si, må ha kurs i handtering av forsøksdyr tilsvarande MEDVET1, som blir gjeve for masterstudentar ved MOF.

Krav til studierett

Oppmelding til emnet krev studierett ved masterprogrammet i psykologi. Emnet har eit avgrensa tal på plassar og har undervisningsopptak.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar (60), seminar, laboratorieøvingar og demonstrasjonar (21), totalt 81 timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Eit refleksjonsnotat om og deltakelse i laboratorieøvingar i fysiologisk psykologi. Må godkjennast av lærar.
 • Eit refleksjonsnotat om og deltakelse i laboratorieøvingar i psykofysiologi med demonstrasjonar i registreringsteknikkar for fysiologisk aktivitet regulert av det autonome nervesyst. Må godkjennast av lærar.
 • Fleirvalsoppgåve innan grunnleggjande nevrobiologi (neuroanatomi, neurofysiologi, genetikk, endokrinologi, immunologi).
 • Ein oppgåve om utvalde nevrobiologiske tema. Må godkjennast av lærar. Presentasjon av oppgåve i seminar. Må godkjennast av lærar.
 • Eit refleksjonsnotat om og deltakelse i hjernedisseksjon. Må godkjennast av lærar.
 • Presentasjon av oppgåve i åtferdspsykologi

Dei obligatoriske arbeidskrava skal vurderast som godkjent/ikkje godkjent.

Vurderingsformer

Vurderinga består av digital skuleeksamen. Eksamen varer i tre timar og blir gjennomført som essayoppgåve.

Karakterskala

A - F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no.

Programansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Emneansvarleg

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet.

Institutt

Institutt for bilologisk og medisinsk psykologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her: Studierettleiar@psyfa.uib.no

Studierettleiar@psyfa.uib.no

Tlf 55 58 27 10

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  06.09.2018, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  23.08.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen