Hjem
Studentsider
Masteremne

Organisasjons- og leiarutvikling

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

Med utgangspunkt i tonegjevande teoriar og metodar skal studentane oppnå forskingsbasert kompetanse i kva for faktorar som bør vektleggjast for å utvikle leiarar og organisasjonar. Føremålet er å gje studentane eit grunnlag for kritisk refleksjon kring relevante teoretiske perspektiv og modellar, empirien i fagfeltet, samt bruksretta metodar for leiar- og organisasjonsutvikling. I dette høvet vil det spesielt fokuserast på konsulentrolla og etiske aspekt ved denne rolla. Vidare er det eit siktemål at studentane skal tileigne seg brei kunnskap om korleis leiings-, leiar- og organisasjonsutvikling som fagfelt har utvikla seg nasjonalt og internasjonalt.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Ved fullført emne skal kandidaten ha:

 • Inngåande kunnskap om sentrale teoriar og modellar for utvikling av leiarar og organisasjonar.
 • Forskingsbasert kunnskap om dei mest sentrale metodane for utvikling av leiarar og organisasjonar.
 • Inngåande kunnskap om fagetiske problemstillingar knytt til utvikling av leiarar og organisasjonar, med spesiell vekt på konsulentrolla i dette høvet.
 • Kunnskap om sentrale trekk ved utviklinga av fagfeltet leiings-, leiar- og organisasjonsutvikling i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Dugleik:

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Reflektere over og drøfte sentrale teoriar og modellar for utvikling av leiarar og organisasjonar.
 • Reflektere over og drøfte sentrale metodar for utvikling av leiarar og organisasjonar.
 • Nytte sentrale metodar innan utvikling av leiarar og organisasjonar.
 • Nytte kunnskap om samanhengen mellom organisasjonsdiagnose og aktuelle OU-metodar.
 • Reflektere over og drøfte ulike etiske aspekt ved rolla som konsulent.
 • Reflektere over og drøfte sentrale moment i utviklinga av fagfelta leiings-, leiar- og organisasjonsutvikling, nasjonalt og internasjonalt.

 

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Identifisere og reflektere over sentrale problemstillingar knytt til utvikling av leiarar og organisasjonar.
 • Tileigne seg forskingsbasert kompetanse som gjeld det å utvikle leiing, leiarar og organisasjonar, og korleis slik utvikling best kan tilretteleggjast.
 • Identifisere og reflektere over konsulentens betyding, rolle og moglege konsekvensar for organisasjonen og organisasjonsmedlemmane.

Krav til studierett

Oppmelding til emnet krev opptak ved masterprogrammet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gjeven i form av fem samlingar á 2 dagar med førelesingar, diskusjonar, gruppeøvingar og studentpresentasjonar, samt eigenaktivitet individuelt og i grupper mellom samlingane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i undervisning og aktiviteter parvis og i grupper mellom samlingane.

Det skal skrivast to arbeid der eit skriftleg arbeid er individuelt og eit skal skrivast saman med ein medstudent.

Studentane skal lese og gje tilbakemelding på to slike oppgaver som er skrive av to andre studentpar. (Til saman 6 personer i gruppene). Deltaking i denne gruppeaktiviteten er obligatorisk.

Godkjent/ Ikkje godkjent på dei to skriftlege arbeida.

Vurderingsformer

Skuleeksamen (4 timar)Studenten skal svare på 2 av 3 oppgåver.

Karakterskala

Bokstavkarakterskala A-F på skuleeksamen.

Litteraturliste

Tilrådd litteratur, sjå nettsider under Mi Side

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  11.02.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  28.01.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen