Hjem
Studentsider
Masteremne

Leiar-, team og organisasjonsutvikling

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Med utgangspunkt i tonegjevande teoriar og metodar skal studentane oppnå forskingsbasert kompetanse i kva for faktorar som bør vektleggjast for å utvikle leiarar, grupper og organisasjonar. Føremålet er å gje studentane eit grunnlag for kritisk refleksjon kring relevante teoretiske perspektiv og modellar, empirien i fagfeltet, samt bruksretta metodar for leiar-, team- og organisasjonsutvikling. Vidare er det eit siktemål at studentane skal tileigne seg brei kunnskap om korleis leiings-, leiar-, team-, og organisasjonsutvikling som fagfelt har utvikla seg nasjonalt og internasjonalt.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Ved fullført emne skal kandidaten ha:

 • Inngåande kunnskap om sentrale teoriar og modellar for utvikling av leiarar, team og organisasjonar.
 • Forskingsbasert kunnskap om dei mest sentrale metodane for utvikling av leiarar, team og organisasjonar.
 • Inngåande kunnskap om fagetiske problemstillingar knytt til utvikling av leiarar, team og organisasjonar
 • Kunnskap om sentrale trekk ved utviklinga av fagfelta leiings-, leiar- team- og organisasjonsutvikling i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Ferdigheiter:

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Reflektere over og drøfte sentrale teoriar og modellar for utvikling av leiarar, team og organisasjonar.
 • Reflektere over og drøfte sentrale metodar for utvikling av leiarar, team og organisasjonar.
 • Nytte sentrale metodar innan utvikling av leiarar, team og organisasjonar.
 • Nytte kunnskap om samanhengen mellom organisasjonsdiagnose og aktuelle OU-metodar.
 • Reflektere over og drøfte sentrale moment i utviklinga av fagfelta leiings-, leiar-, team og organisasjonsutvikling, nasjonalt og internasjonalt.

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal kandidaten kunne:

 • Identifisere og reflektere over sentrale problemstillingar knytt til utvikling av leiarar, team og organisasjonar.
 • Tileigne seg forskingsbasert kompetanse som gjeld det å utvikle leiing, leiarar, team og organisasjonar, og korleis slik utvikling best kan tilretteleggjast.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Oppmelding til emnet krev opptak ved masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gjeven i form av fire samlingar á 2 dagar med førelesingar, diskusjonar, gruppeøvingar og studentpresentasjonar, samt eigenaktivitet individuelt og i grupper mellom samlingane.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir gjeven i form av fem samlingar á 2 dagar med førelesingar, diskusjonar, gruppeøvingar og studentpresentasjonar, samt eigenaktivitet individuelt og i grupper mellom samlingane.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i undervisning og aktiviteter parvis og i grupper mellom samlingane.

Det skal skrivast to arbeid der eit skriftleg arbeid er individuelt og eit skal skrivast saman med ein medstudent.

Studentane skal lese og gje tilbakemelding på to slike oppgaver som er skrive av medstudentar.  Deltaking i denne gruppeaktiviteten er obligatorisk.

Godkjent/ Ikkje godkjent på dei to skriftlege arbeida.

Vurderingsformer

Skuleeksamen (6 timar). Studenten skal svare på 2 av 3 oppgåver.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Tilrådd litteratur skal vere klar 1. juni i haustssemesteret og 1. desember i vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  14.12.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  30.11.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen