Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i psykologi

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAPSYK330
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk eller engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust eller vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Arbeid med masteroppgåva skal gje studentane djupare innsikt i teori og empiri på eit avgrensa område. Oppgåva skal utvikle studentane sine evner til ei kritisk handsaming av avgrensa problemstillingar ved hjelp av vitskaplege metodar. Studentar som skriv ei 30 sp masteroppgåve vert oppmoda til å nytte eksisterande data frå forskingsgruppenes verksemd. Det vert stilt krav til ei skriftleg framstilling i tråd med gjeldande standard for vitskapeleg forskingsformidling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan...

 • analysere forholdet mellom tema, forskingsspørsmål og forskingsdesign.
 • grunngje val av forskingsdesign gitt problemstillingar og rammefaktorar som tid og økonomi.
 • demonstrere breidd og fordjuping i kunnskapar innanfor temaområdet.

Ferdigheitar

Studenten kan...

 • gjennomføre ein vitskapeleg analyse av kvalitative data, kvantitative data eller forskingslitteratur.
 • gje ei klar og presis skriftleg framstilling av forskingsarbeidet.
 • vurdere og grunngje bruk av forskingsdesign.
 • vite kva konklusjonar som kan trekkjast frå analysen
 • meistre å utforme ein akademisk tekst i samsvar med APA-standarden, korrekt bruk av kjelder, korrekt presentasjon av referansar og bruk av relevante litteraturdatabasar.

Generell kompetanse

Studenten kan...

 • reflektere over forskarrolla i innsamling og bruk av data.
 • reflektere over etiske forhold i høve til bruk og tolking av eigne data, kjelder og sitering.
 • reflektere over forfattarskap og medforfattarskap i vitskapleg arbeid.

Krav til forkunnskapar

Studenten skal ha stått på eksamen i fellesemna og fordjupningsemna på studieretninga før innlevering av masteroppgåva.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ikkje aktuelt

Krav til studierett

Oppmelding til emnet krev studierett ved masterprogrammet i psykologi, studieretning sosial- og kognitiv psykologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Masteroppgåva skal skrivast i tråd med APA-standarden, med enten halvanna eller dobbel linjeavstand og med figurar og tabellar inne i teksten heller enn på slutten. Omfanget bør vere mellom 12 000 og 16 000 ord, men kan vere kortare om alt det naudsynte er dekka. Forord, samandrag, referanseliste og appendiks kjem i tillegg. Oppgåva skal skilje seg frå artikkelforma ved at innleiinga har ein breiare gjennomgang av litteraturen og ein meir omfattande presentasjon av bakgrunn og problemstillingar enn det som kjenneteiknar artikkelformatet. Like eins skal diskusjonen vere meir inngåande enn det som er vanleg for artikkelformatet. Oppgåve kan skrivast på norsk eller engelsk. Uavhengig av målform på oppgåva skal det skal vere eit samandrag på båe norsk og på engelsk, kvart på om lag 200 ord.

Som hovudregel skal studentane skrive masteroppgåve parvis. Ved parvis skriving vert det forventa at forfattarane skal medverke med likeverdig innsats i arbeidet. Det skal ved innlevering av masteroppgåva leverast eit skjema med "erklæring av eigenarbeid i masteroppgåvearbeidet", signert av både kandidatar og rettleiar.

Rettleiinga er regulert gjennom ein nærare spesifisert rettleiingsavtale. Delar av rettleiinga kan bli gitt i grupper. Frist for å levere rettleiarkontrakt blir informert om i orienteringsmøter og i Mittuib.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Mastergradsoppgåva skal skrivast i tråd med APA-standarden, med enten halvanna eller dobbel linjeavstand og med mindre figurar og tabellar inne i teksten heller enn på slutten. Omfanget bør vere mellom 12 500 og 16 000 ord, men kan vere kortare om alt det naudsynte er dekka. Forord, samandrag, referanseliste og appendiks kjem i tillegg. Omfanget skal vere på 40-50 tekstsider (rettleiande). Oppgåva skal skilje seg frå artikkelforma ved at innleiinga har ein breiare gjennomgang av litteraturen og ein meir omfattande presentasjon av bakgrunn og problemstillingar enn det som kjenneteiknar artikkelformatet. Like eins skal diskusjonen vere meir inngåande enn det som er vanleg for artikkelformatet. Oppgåve kan skrivast på norsk eller engelsk. Det skal vere eit samandrag på norsk og på engelsk, kvart på om lag 200 ord.

Som hovudregel skal studentane skrive masteroppgåve parvis. Forfattarane, der det er meir enn ein, skal medverke med likeverdig innsats i arbeidet. Det skal ved innlevering av masteroppgåva leverast eit skjema med "erklæring av eigenarbeid i masteroppgåvearbeidet", signert av både kandidatar og rettleiar.

Rettleiinga er regulert gjennom ein nærare spesifisert rettleiingsavtale. Delar av rettleiinga kan bli gitt i grupper. Frist for på levere rettleiarkontrakt er 15. oktober for haustsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Dei som får innvilga ønskje om 30 sp masteroppgåve og skal på utreise, må inngå rettleiaravtale og få godkjenning av plan for arbeidet av rettleiaren.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatorisk undervisningsaktivitet

Vurderingsformer

Masteroppgåva blir evaluert av ein komité på to fagpersonar der minst ein skal vere ekstern (dvs. ikkje tilsett ved Universitetet i Bergen). Karakteren vert fastsett på grunnlag av det skriftlege arbeidet.

På den skriftlege masteroppgåva blir det sett ein felles karakter for alle kandidatar som skriv oppgåve saman. Sensor skal ta omsyn til grad av eigenarbeid og samarbeid med medstudentar i vurderinga av oppgåva. Ved fastsetjing av karakter på det skriftlege arbeidet blir det nytta ein gradert karakterskala frå A til F. Masteroppgåva skal leverast elektronisk på Studentweb. Studenten kan levere inn masteroppgåva når den er ferdig, likevel innan fristen for normert studietid. Studenten skal ha stått på eksamen i fellesemna og fordjupningsemna på studieretningane før innlevering av masteroppgåva.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Ikkje aktuelt

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon