Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i arbeids- og organisasjonspsykologi

 • Studiepoeng45
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMAPSYK345
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk eller engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

45

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Arbeid med masteroppgåva skal gje studentane djupare innsikt i teori og empiri på eit avgrensa område, samt kompetanse i det å utvikle, planleggje og gjennomføre eit forskingsprosjekt.

Gjennom arbeidet med eit forskingsprosjekt skal studentane utvikle sine evner til ei kritisk handsaming av avgrensa problemstillingar ved hjelp av vitskaplege metodar. I denne forskingspraksisen vert det òg lagt stor vekt på oppgåveløysing gjennom samarbeid studentane imellom. Det vert stilt krav til ei skriftleg framstilling i tråd med gjeldande standard for vitskapeleg forskingsformidling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan...

 • analysere forholdet mellom tema, forskingsspørsmål og forskingsdesign.
 • grunngje val av forskingsdesign gitt problemstillingar og rammefaktorar som tid og økonomi.
 • demonstrere breidd og fordjuping i kunnskapar innanfor temaområdet.

Ferdigheitar

Studenten kan...

 • utvikle, planleggje og gjennomføre eit avgrensa forskingsprosjekt, samt formidle resultat frå prosjektet.
 • gje ei klar og presis skriftleg framstilling av forskingsarbeidet.
 • vurdere og grunngje bruk av forskingsdesign.
 • vite kva konklusjonar som kan trekkjast frå analysen
 • meistre å utforme ein akademisk tekst i samsvar med APA-standarden, korrekt bruk av kjelder, korrekt presentasjon av referansar og bruk av relevante litteraturdatabasar.

Generell kompetanse

Studenten kan...

 • reflektere over forskarrolla i innsamling og bruk av data.
 • reflektere over etiske forhold i høve til bruk og tolking av eigne data, kjelder og sitering.
 • reflektere over forfattarskap og medforfattarskap i vitskapleg arbeid.

Krav til forkunnskapar

MAPSYK301 Perspektiv i psykologisk vitskap

MAPSYK321 Leiar-, team og organisasjonsutvikling

MAPSYK322 Arbeidsmiljøarbeid og konflikthåndtering

MAPSYK302 Forskingsmetodar

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ikkje aktuelt

Krav til studierett

Oppmelding til emnet krev studierett ved masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Arbeids- og undervisningsformer

Mastergradsoppgåva skal skrivast i tråd med APA-standarden, med enten halvanna eller dobbel linjeavstand og med mindre figurar og tabellar inne i teksten heller enn på slutten. Omfanget bør være mellom 16.000 og 20.000 ord, men kan være kortare om alt det naudsynte er dekka. Forord, samandrag, referanseliste og appendiks kjem i tillegg. Oppgåva skal skilje seg frå artikkelforma ved at innleiinga har ein breiare gjennomgang av litteraturen og ein meir omfattande presentasjon av bakgrunn og problemstillingar enn det som kjenneteiknar artikkelformatet. Likeeins skal diskusjonen vere meir inngåande enn det som er vanleg for artikkelformatet. Oppgåva kan skrivast på norsk eller engelsk. Det skal vere eit samandrag på norsk og på engelsk, kvart på om lag 200 ord. MA-oppgåva kan òg skrivast på engelsk.

Som hovedregel skal studentene skrive masteroppgave parvis. Forfattarane skal medverke med likeverdig innsats i arbeidet.

Rettleiinga er regulert gjennom ein nærare spesifisert rettleiingsavtale. Delar av rettleiinga kan bli gitt i grupper.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Mastergradsoppgåva skal skrivast i tråd med APA-standarden, med enten halvanna eller dobbel linjeavstand og med mindre figurar og tabellar inne i teksten heller enn på slutten. Omfanget bør være mellom 16.000 og 20.000 ord, men kan være kortare om alt det naudsynte er dekka. Forord, samandrag, eferanseliste og appendiks kjem i tillegg. Oppgåva skal skilje seg frå artikkelforma ved at innleiinga har ein breiare gjennomgang av litteraturen og ein meir omfattande presentasjon av bakgrunn og problemstillingar enn det som kjenneteiknar artikkelformatet. Likeeins skal diskusjonen vere meir inngåande enn det som er vanleg for artikkelformatet. Oppgåva kan skrivast på norsk eller engelsk. Det skal vere eit samandrag på norsk og på engelsk, kvart på om lag 200 ord. MA-oppgåva kan òg skrivast på engelsk.

Som hovedregel skal studentene skrive masteroppgave parvis. Forfattarane skal medverke med likeverdig innsats i arbeidet.

Rettleiinga er regulert gjennom ein nærare spesifisert rettleiingsavtale. Delar av rettleiinga kan bli gitt i grupper.

Dei som får innvilga ønskje om 30 sp. masteroppgåve og skal på utreise, må inngå rettleiaravtale og få godkjenning av plan for arbeidet av rettleiaren.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatorisk undervisningsaktivitet

Vurderingsformer

Masteroppgåva blir evaluert av ein komité på to fagpersonar der minst éin skal vere ekstern (dvs. ikkje tilsett ved Universitetet i Bergen). Karakteren vert fastsett på grunnlag av det skriftlege arbeidet.

På den skriftlege masteroppgåva blir det sett ein felles karakter for alle kandidatar. Ved fastsetjing av karakter på det skriftlege arbeidet blir det nytta ein gradert karakterskala frå A til F.

Masteroppgåva skal leverast elektronisk på Studentweb. Studenten kan levere inn masteroppgåva når den er ferdig, likevel innan fristen for normert studietid. Studenten skal ha stått på eksamen i fellesdelen og den fagspesifikke delen før innlevering av masteroppgåva.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Ingen

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Emneansvarleg

Institutt for samfunnspsykologi

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon