Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i psykologi

 • Studiepoeng60
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAPSYK360
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk/engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust og vår.

Mål og innhald

Arbeid med masteroppgåva skal gje studentane djupare innsikt i teori og empiri på eit avgrensa område. Oppgåva skal utvikle studentane sine evner til ei kritisk handsaming av avgrensa problemstillingar ved hjelp av vitskapelege metodar. Det vert stilt krav til ei skriftleg framstilling i tråd med gjeldande standard for vitskapeleg forskingsformidling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne har følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan...

 • analysere forholdet mellom tema, forskingsspørsmål og forskingsdesign.
 • grunngje val av forskingsdesign gitt problemstillingar og rammefaktorar som tid og økonomi.
 • demonstrere breidd og fordjuping i kunnskapar innanfor temaområdet i prosjektet.

Ferdigheitar

Studenten kan...

 • utvikle, planleggje og gjennomføre eit forskingsprosjekt, samt formidle resultat frå prosjektet.
 • gje ei klar og presis skriftleg framstilling av forskingsarbeidet.
 • vurdere og grunngje bruk av forskingsdesign.
 • vite kva konklusjonar som kan trekkjast frå analaysen
 • meistre å utforme ein akademisk tekst i samsvar med APA-standarden, korrekt bruk av kjelder, korrekt presentasjon av referansar og bruk av relevante litteraturdatabasar.

Generell kompetanse

Studenten kan...

 • reflektere over forskarrolla i innsamling og bruk av data.
 • reflektere over etiske forhold i høve til bruk og tolking av eigne data, kjelder og sitering.
 • reflektere over forfattarskap og medforfattarskap i vitskapleg arbeid.

Krav til forkunnskapar

Studentar på studieretninga "åtferd- og nevrovitskap" som skal jobbe med forsøksdyr, må ta kurs i forsøksdyrlære tilsvarande LAS301 og 302 i løpet av studieløpet.

Emna MAPSYK301 og MAPSYK302 må være greidde før ein kan gå vidare på arbeidet med masteroppgåva

Krav til studierett

Oppmelding til emnet krev studierett ved masterprogrammet i psykologi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet består av tre element:

 • Prosjektskisse på mellom 3000 og 4000 ord
 • Masteroppgåve på mellom 16000 og 20000 ord
 • Formidlingsdel i form ein vitskapleg presentasjon av eige prosjekt på avslutningskonferansen for masterstudiet.

Begge tekstane skal skrivast i tråd med APA-standarden, med enten halvanna eller dobbel linjeavstand og med mindre figurar og tabellar inne i teksten heller enn på slutten. Forord, samandrag, referanseliste og appendiks er ikkje inkludert i teljande ord. Omfanget kan vere kortare om alt det naudsynte er dekka. Referanseliste og appendiks kjem i tillegg. Oppgåva skal skilje seg frå artikkelforma ved at innleiinga har ein breiare gjennomgang av litteraturen og ein meir omfattande presentasjon av bakgrunn og problemstillingar enn det som kjenneteiknar artikkelformatet. Like eins skal diskusjonen vere meir inngåande enn det som er vanleg for artikkelformatet. Oppgåva kan skrivast på norsk eller engelsk. Det skal vere eit samandrag på norsk og på engelsk, kvart på om lag 200 ord.

Som hovudregel skal studentane skrive masteroppgåve parvis. For studieretninga "åtferd- og nevrovitskap" skal masteroppgåva normalt skrivas individuelt. Forfattarane, der det er meir enn ein, skal medverke med likeverdig innsats i arbeidet. Det skal ved innlevering av masteroppgåva leverast eit skjema med "erklæring av eigenarbeid i masteroppgåvearbeidet", signert av både kandidatar og rettleiar.

Rettleiinga er regulert gjennom ein nærare spesifisert rettleiingsavtale. Delar av rettleiinga kan bli gitt i grupper. Frist for levere rettleiarkontrakt er 15. oktober for haustsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Prosjektplan: Studentane skal under rettleiing skrive ein prosjektplan for masteroppgåva på inntil 10 sider. Prosjektplanen skal gjere greie for prosjektet sitt temaområde, problemstilling, metode, datahandsaming eller analyseform, forskingsetiske vurderingar og tidsramme.

Frist for å levere prosjektplan er 15. oktober for studentar som startar på masteroppgåva i haustsemesteret og 15. mars for studentar som startar på masteroppgåva i vårsemesteret. Prosjektplanen blir vurdert som godkjend/ ikkje godkjend.

Formidling: Studentane skal gjennomføre ein vitskapleg presentasjon av eige prosjekt i form av eit innlegg over 30 min. på avslutningskonferansen for masterstudiet. Presentasjonen skal vere i form av ein munnleg framføring.

Vurderingsformer

Masteroppgåva blir vurdert av ein komité på to fagpersonar, éin skal vere ekstern og éin intern.

Karakter vert fastsett på grunnlag av det skriftlege arbeidet.

På den skriftlege masteroppgåva blir det sett ein felles karakter for kandidatar som skriv oppgåve saman. Ved fastsetjing av karakter på det skriftlege arbeidet blir det nytta ein gradert karakterskala frå A til F.

Masteroppgåva og prosjektskisse skal leverast elektronisk. Masteroppgåva skal leverast på Studentweb og prosjektskissa på Mitt UiB. Studenten kan levere inn masteroppgåva når den er ferdig, likevel innan fristen for normert studietid. Studenten skal ha stått på eksamen i fellesemna og fordjupningsemna på studieretningane før innlevering av masteroppgåva.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Litteraturliste

Tilrådd litteratur, sjå nettsider under Mi Side.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon