Hjem
Studentsider
Masteremne

Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 1. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Heiltidstudie

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Det første semesteret i masterprogrammet er kjennetegnet av prosjektforberedende arbeid. Studentene jobber
hovedsakelig med utvikling av eget masterprosjekt. Sentrale spørsmål knyttet til faglig skriving blir belyst gjennom videreutvikling av studentenes prosjektbeskrivelser, som skal utdype:

1. Bakgrunn og motivasjon, inkludert prosjektets samfunnsrelevans
2. Hovedspørsmål og mål
3. Prosjektprosess med fremdriftsplan for gjennomføring
4. Vurderinger knyttet til ressursbruk og presentasjonsform

Studentene gjennomfører et forprosjekt med undersøkelser gjennom design. Avhengig av det enkelte masterprosjekt, kan undersøkelsene og eksperimenteringen være relatert til materialer, prosesser, skalering eller andre forhold. Målet med de konkrete undersøkelsene er presisjon i det videre prosjektarbeidet, gjennom å avdekke, avklare, utvide eller avgrense sentrale spørsmål.

Prosjektforberedende arbeid skjer i hovedsak i første semester, men vil kunne trekke ut over dette avhengig av det enkelte masterprosjektets karakter.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter

 • kommunisere og dokumentere designfaglig arbeid på høyt nivå
 • mestre og kombinere designfaglige metoder
 • utforske og analysere designfaglige problemstillinger og spørsmål
 • utforske og sammenholde kildemateriale
 • bruke relevant forskning og teori i egne designprosjekter.

Generell kompetanse

 • ta initiativ og individuelt ansvar for selvstendig arbeid og fremdrift

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått bachelorgrad i design, eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng.

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter som er tatt opp til Masterprogrammet i design

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Prosessen og kompleksiteten i et masterprosjekt blir belyst fra ulike innfallsvinkler gjennom et intensivt introduksjonskurs. Parallelt med utdyping av prosjektbeskrivelsen gjennomfører studentene et forprosjekt med praktisk og metodisk utprøving over flere uker. Forprosjektet er individuelt basert, men med møtepunkt og diskusjon i gruppe. Veiledning skjer individuelt og i gruppe. Med utgangspunkt i faglige hovedspørsmål i eget masterprosjekt, deltar studentene i seminarer og workshops med teoretisk og metodisk relevans for utviklingsprosessen.

Vurderingsformer

Semestervurdering (mappevurdering) finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

Vurderingsgrunnlag

 • Utvidet prosjektbeskrivelse
 • Presentasjon av resultater fra forprosjekt
 • Semesterrapport med portfolio; refleksjon over egen læring og progresjon
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen

Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Kunnskap og ferdigheter
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeidsevne og selvstendighet

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Haust

Institutt

Institutt for design

Kontakt

Eksamensinformasjon