Hjem
Studentsider
Masteremne

Master møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 4. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAR 4
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Heiltidstudie

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

I fjerde semester i masterprogrammet fullfører studentene sine masterprosjekter, og har i fellesskap

ansvar for å produsere masterutstillingen, samt faglige arrangement i forbindelse med utstillingen.

Studentene har i fellesskap ansvar for å utvikle et overordnet utstillingskonsept. Utstillingen er en offentlig og profesjonell visning av studentens arbeider.

Læringsutbyte

Designere med fullført masterutdanning har følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap og ferdigheter

Designeren kan

 • arbeide metodisk og eksperimentelt i designprosesser
 • utvikle, gjennomføre og formidle større, selvstendige designprosjekter
 • initiere og lede komplekse designprosesser
 • belyse og fortolke aktuelle samfunnsspørsmål gjennom eget arbeid
 • identifisere problemområder og foreslå løsninger til designsituasjoner, ut fra innlevelse i ulike
  brukeres behov
 • artikulere, verbalt og visuelt, designfaglige intensjoner, verdier og mening til ulike
  målgrupper, også utenfor eget fagområde
 • kan bruke kunnskap fra forskning og teori i eget arbeid

Generell kompetanse

Designeren kan

 • kommunisere og samhandle effektivt med andre i utviklingsprosesser, innenfor og utenfor
  eget fagfelt
 • kritisk vurdere egen progresjon og fornye egne læringsstrategier
 • kan knytte designfaglige utfordringer til aktuelle sosiale og politiske spørsmål

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått tredje semester i masterprogrammet.

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter i studieprogrammet Master i design

Arbeids- og undervisningsformer

For læringsmiljøet er det avgjørende at studentene deltar aktivt og forpliktende i undervisning, og er tilstede der undervisningen og arbeidet skjer.

Studentene deltar aktivt i planlegging, produksjon og utforming av masterutstillingen. Forberedelsene til utstillingen inkluderer produksjon av utstillingskatalog og et profesjonelt, offentlig seminar i tilknytning til utstillingen.

I eksamenssemesteret fullfører studentene refleksjonen som inngår i eksamen, i skriftlig eller annen form. Refleksjonsdelen skal omfatte studentens arbeid med prosjektets kontekst problemstilling, undersøkelser, analyse og konklusjoner eksperimentering og metodiske valg strategi prosess og resultat muligheter for videreutvikling av prosjektet. Eksamen omfatter også en muntlig presentasjon for sensorene, hvor studentene gjør rede for utvikling og gjennomføring av eksamensprosjektet. Etter sensur blir studentenes arbeider vist i en felles, offentlig utstilling.

Veiledning i fjerde semester skjer i individuelle veiledningssamtaler og i grupper hvor studentene også får tilbakemelding fra sine medstudenter.

Vurderingsformer

Masterprogrammet avsluttes med eksamen i fjerde semester. Ved eksamensvurderingen blir studentene vurdert på grunnlag av læringsmålene som er fastsatt for masterprogrammet og tilhørende vurderingskriterier for eksamen. Det blir fastsatt separate frister for innlevering av skriftlig del av eksamensprosjektet og ferdigstillelse av den praktiske delen.

Vurderingsgrunnlag

 • Masterprosjekt; designfaglig/praktisk del
 • Masterprosjekt; skriftlig del
 • Muntlig redegjørelse for utvikling og gjennomføring av masterprosjektet under eksamensvurderingen
 • Prosjektpresentasjon; konsept/ferdigstillelse
 • Deltakelse i planlegging og kommunikasjon av avgangsutstilling

Vurderingskriterier

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Fagkunnskap
 • Eksperimentering
 • Realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Personlig og profesjonell utvikling
 • Samarbeid og selvstendig profesjonelt arbeid

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Institutt for design

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Refleksjonsnotat, visuell fremstilling og muntlig samtale

  Innleveringsfrist
  08.05.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   08.05.2023, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Visuell fremstilling

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig samtale